Torfinn Stub var delegat fra Hitra Venstre på årets fylkesårsmøte i Trøndelag Venstre i Steinkjer.

- Det var et veldig givende, inspirerende og positivt politisk verksted, der det ble lagt grunnlag for mye politisk utviklingsarbeid. Etter at Venstre kom i regjering har vi jo også fått direktekontakt inn i apparatet, med de muligheter for påvirkning som det gir. Våre to stortingsrepresentanter Jon Gunnes og Andre Skjelstad er både dyktige og tilgjengelige, med gode forbindelser inn i Regjeringen, forteller Stub etter hjemkomst.

På vegne av Hitra Venstre hadde Stub med seg to uttalelser til årsmøtet. Den ene handler om fergeforbindelsen mellom Hitra og Aure, den andre om havbruksinntekter. (Se hele uttalelsene nedenfor.) Begge uttalelsene ble ifølge Stub godt mottatt av årsmøtet i fylkespartiet.

- Innholdet i begge uttalelsene vil Venstre nå, både lokalt og sentralt, jobbe videre med for å påvirke regjering og Stortinget i riktig retning, sier Stub.

Uttalelse fergesambandet:

Forslag til uttalelse vedrørende fergesambandet Aure –Hitra:

Trøndelag Venstre, samlet til fylkesårsmøte 9.-11. februar 2018 vil uttale følgende:

«Spørsmålet om det ønskete fergesamband mellom Aure og Hitra lar seg finansiere, er fortsatt uløst etter at det ikke ble flertall i Stortingets Transportkomitè for å la nye fergesamband komme inn under de såkalte kriteriedata fra første år. Trøndelag Venstre beklager at ikke Venstre i Stortinget støttet forslaget, som da ville ha fått flertall.

Fergesambandet Aure-Hitra har sitt trafikkgrunnlag og sin samfunnsmessige berettigelse basert på siste ti-års utviklingstrekk i næringsliv og behov for styrking av bo- og arbeidsmarked i denne regionen.

Det har vært en sterk vekst i oppdrettsnæringen i Hitra/Frøya, hvor en betydelig leverandør- og serviceindustri på Nordmøre og i Trøndelag bidrar til verdiskaping for laks på over 10 mrd. årlig.

For å kunne øke verdiskapingen i den marien næringen i denne regionen, er det viktig at det legges godt til rette for å styrke et funksjonelt bo- og arbeidsmarked mellom Nordmøre og eventyret på Hitra/Frøya.

Uten statlige bidrag fra dag 1 – vil realiseringen av dette fergesambandet bety en betydelig merkostnad for Trøndelag og Møre- og Romsdal Fylkeskommuner- som da vil skyve realiseringen av dette meget samfunnsøkonomiske lønnsomme fergesambandet «ut i det blå».

Kriteriedata bør utformes slik at det blir attraktivt å anlegge nye samfunnsøkonomiske lønnsomme fergesamband.

Årsmøtet i Trøndelag Venstre forventer derfor at Venstre bidrar til at det blir flertall for å be Regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med forslag til hvordan nye fergesamband kan inkluderes i kriteriedataoppsettet»

Produksjonsavgift/arealavgift oppdrettsnæringa

Forslag til uttalelse vedrørende produksjonsavgift/arealavgift oppdrettsnæringa:

Forslaget er som følger:

"Et flertall i Stortinget vedtok i juni 2017, sitat: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018». Dette vedtaket baserte seg på et representantforslag der det het, sitat: « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 innføre et vederlag som går til kommunene, på 25 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen». Venstre støttet dette flertallsforslaget.  Det er nå usikkert hvorvidt flertallet i det nyvalgte Stortinget fortsatt er positiv til innføring av en slik avgift.

Næringen har i en årrekke generert enorme overskudd til glede for sine eiere. Det er bra, men vi ser og opplever i dag at dette havner på stadig færre hender og et eierskap som er langt fra de lokalsamfunn der denne verdiskapingen skjer gjennom bruk av lokale naturressurser – den kommunale sjøallmenningen.Inntekter til Havbruksfondet er i dag avhengig av tildeling og kjøp av vekst i Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) i eksisterende konsesjoner og gjennom salg av nye konsesjoner. En slik vekst er og vil bli veldig usikker p.g.a. betydelige miljømessige utfordringer som næringen fortsatt har og står overfor. Inntektsmulighetene for oppdrettskommunene er dermed også tilsvarende usikre. Denne vekstavhengige inntekten til Havbruksfondet er kun en statlig omfordeling av vederlag som skal og må betales for vekst, men den er høyst frivillig fordi den omhandler kun de som kan og vil benytte seg av muligheten for å kjøpe seg til vekst.

Men denne omfordelingen er høyst riktig;  det er rimelig og rettferdig at mesteparten av slike vederlag tilfaller vertskommunene for oppdrettsvirksomheten.

Forslaget om en produksjonsavgift/arealavgift/eksportavgift vil derimot være en langt mer forutsigbar og stabil økonomisk kompensasjon til oppdrettskommunene, som alle oppdretterne må betale. Og den vil være et godt supplement til det vedtatte havbruksfondet. Med dagens eksportvolum, vil en avgift som foreslått utgjøre ca. Kr. 250 mill. PR år = et kvartalsutbytte for John Fredriksen i Marine Harvest, eller lik vel 2 % av det totale utbyttet som ble tildelt eierne av oppdrettsvirksomhet for regnskapsåret 2016.

12 av kommunene i Trøndelag har stilt til dels betydelige sjøareal gratis til disposisjon for havbruksnæringen. Næringen betaler heller ikke for de kostnader de påfører andre som

-     forurensning p.g.a foring og avføring

-     stor slitasje av veiene

-     tap av arealer for kystfiskerne, andre næringer og «fortrenging» av allmenhetens interesser

-     den genetiske forurensning p.g.a rømming fra mærene

-     luseproblemene med overføring til villaks og sjøørret med ødeleggende virkning.

I tråd med prinsippene bak "det grønne skiftet" og i god Venstreånd, er det både rett og rimelig rimelig at oppdretterne betaler for/dekker noe av disse kostnadene gjennom en årlig avgift på produksjon/areal eller Maksimal Tillatt Biomasse (MTB. Dette er også med på å innfri et sentralt punkt i Venstre`s Stortingsvalgprogram 2017-2021 vedrørende «En allsidig og bærekraftig havbruksnæring» side 69 …..«Innføre vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper.»

Årsmøtet i Trøndelag Venstre forventer derfor at Venstre vil arbeide aktivt både i Storting og Regjering for innføring av en årlig avgift på oppdrettsnæringen på produksjon/areal eller Maksimal Tillatt Biomasse (MTB). Og da slik at det kommer som et godt og helt nødvendig supplement til Havbruksfondet"