Det planlegges å legge til rette for seks til ti nye eneboliger på Fillheia i Fillan. Planområdet er på ca. 34 dekar.

Eksisterende eneboliger i området innlemmes i planen.

Det er grunneier Torbjørn Glørstad som er tiltakshaver på prosjektet. Konsulentfirmaet Pro Invenia er plankonsulent.

Kart fra Pro Invenia