Det er gått et par år siden blant andre lokalavisa Hitra-Frøya første gang skrev om visjonen om de gigantiske laksemerdene plassert langt til havs. Ved å ta ibruk offshore-kunnskapen fra oljebransjen om installasjoner i værutsatte havområder, mener Salmar at man nå har funnet en konseptløsning for et anlegg som er robust og som i tillegg kan drive effektivt havbruk langt til havs.

- Alt tyder nå på at alle de tekniske og miljømessige forutsetningene for å realisere prosjektet foreligger. Det kan gi grunnlag for en blå og bærekraftig revolusjon innen oppdrettsnæringen, sier hovedeier Gustav Witzøe.

Investeringer på flere hundre millioner

Satsingen, som er organiserte gjennom datterselskapet Ocean Farming, vil innebære en ny æra innen moderne havbruk. Det er fortsatt usikkert om prosjektet blir realisert; Kostnadene for investering og installasjon vil kunne beløpe seg til flere hundre millioner kroner. Men Ocean Farming har begynt arbeidet med å finne et kvalifisert byggeverft.- Den ”grønne havmerden” SalMar nå har designet passer som hånd i hanske med de visjoner om bærekraftig vekst i havbruksnæringen som Regjeringen og alle de politiske partiene har snakket om i mange år. SalMar mener nå å ha svaret på mange av de miljømessige utfordringene som bremser veksten i næringen, ikke minst knyttet til rømming og lakselus, sier Witzøe.

2-4 ansatte ombord

Kjempe-merdene skal ha en total høyde er 67 meter og en diameter 110 meter. Vekten på riggen er 5.600 tonn, merden har et volum på 245.000 kubikkmeter. Her skal laksen kunne settes ut som smolt og leve fram til den er slakteklar. På en søyle i senter av merden blir det kontrollrom, boligkvarter og forsilo. Anlegget er automatisert og tyngre manuelle operasjoner skal unngås. Det er lagt opp til en daglig bemanning på 2 -4 personer for overvåking/styring av operasjoner, men anlegget vil også kunne fjern-opereres. Analysene viser at anlegget ansees å være svært rømningssikkert, mener Salmar.- Med dette vil oppdrettsanlegg kunne etableres lenger til havs og i mer eksponerte og biologisk bedre egnete områder enn i dag. De nye anleggene vil kunne plasseres lenger unna elvemunningene, og med mye bedre gjennomstrømming. Den nye merdkonstruksjonen – som er basert på kjent teknologi fra oljeindustrien – vil vesentlig redusere risikoen for rømming og lakselus, sier Witzøe.

På Frohavet

Ifølge selskapet har SalMar allerede fått godkjent en lokalitet i Frohavet for etablering av den første ”blå havmerden”. En endelig investeringsbeslutning vil kunne bli tatt i løpet av første halvår 2014. Avgjørende for om prosjektet blir realisert er de endelige kostnadberegningene og at myndighetene gir de rammebetingelser som trengs for dette store løftet. - SalMar mener å ha lagt grunnlager for en ”blå revolusjon” i oppdrettsnæringen ved å utvikle en ny, revolusjonerende merdkonstruksjon som oppdrettsnæringen hittil ikke har sett. Den har mange likhetstrekk med de avanserte og robuste konstruksjonene på norsk sokkel, som verdensledende norske forskningsmiljøer har utviklet. SalMar mener her å ha lagt grunnlaget for å sikre den bærekraftige veksten fremover som myndighetene og næringen har etterlyst, og som kan realisere regjeringens og stortingets ambisjon om å gjøre Norge til verdens ledende sjømatnasjon.

Fisk i sjøen tidligst 2016

SalMar har i over to år arbeidet med prosjektet, og engasjert internasjonalt ledende ekspertise i maritim engineering og design, samt spisskompetanse fra norsk oljeindustri. Prosjektet har blant annet et tett samarbeid med Global Maritime, som er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Stavanger og som blant annet driver med design av boreplattformer.- På bakgrunn av dette forarbeidet har Marintek i vinter foretatt omfattende uttesting av utstyret i sitt havlaboratorium i Trondheim, med positivt resultat som forventet. For tiden foregår et arbeid med en ekstern kvalitetssikring i regi av DnV GL (tidligere Veritas). Aldri tidligere har det vært lagt ned så store ressurser og kompetanse i å stake ut en fremtidsrettet utvikling for havbruksnæringen, mener Salmar.På bakgrunn av de positive resultatene fra arbeidet hittil, går SalMar nå videre med detaljert prosjektering og innhenting av anbud. Målet er investeringsbeslutning før sommeren 2014.

- Oppstart av anlegget/ utsett av fisk vil tidligst kunne finne sted våren 2016, opplyser Ocean Farming.