Eiere av boliger og fritidsboliger og en campingplasseier i Valslagvågen har søkt Snillfjord kommune om kommunal overtakelse av vannledningen og vannreservoaret som forsyner området ved Stormyra i Valslagvågen.

Bakgrunnen er at eiendomsbesitterne har trodd at det var kommunen som var eier av ledningen og vannreservoaret, og på den måten hadde ansvar for drift av ledningen.

- Etter hendelse i sommer, hvor det oppsto en tilstopping i innløp til vannreservoaret mente derfor beboerne at det var kommunens ansvar å ordne opp i forsyningen, skriver Snillfjord kommunes saksbehandler. Saken kommer opp i formannskapsmøtet tirsdag.

- Abonnentene har hele tiden vært av den oppfatning at kommunen har hatt ansvar fram til og med reservoar i Vasslagvågen, og at abonnentene etter reservoar har hatt ansvar for hver sin rørledning videre, skriver Tor Erik Wingan på vegne av abonnentene i Vaslagvågen.

Tette rør i sommer

- Etter sommerens hendelse med tilstopping av rørledning fra Slåttavika, har man fått dokumentasjon på at dette sannsynligvis ikke er tilfellet, forutsatt at forslag til vedtak er identisk med faktisk vedtak (Vi har kun mottatt dokumentasjon på forslag til vedtak fra den gangen dette ble behandlet). Vi har nå erfart hvor sårbart og problematisk dette kan være, og at vi med problemene i sommer var heldige med omstendignehtene med tanke på tilgang til utstyr og mannskap som bidro til at oppholdet i vannforsyning ble så kort som den ble. Det er for vår del også problematisk med definering av om det er abonnentene eller vannverket som har ansvar når problemer oppstår, heter det i søknaden.

Her ber eiendomsbesitterne om at kommunen overtar eierskap samt ansvar for drift og vedlikehold av rørledning og vannreservoar fra Slåttavika til Vaslagvågen.

- Vi er også kjent med at det er interesse for kommunal vannforsyning i Røstvika og Pervika og at det kan være muligheter for at disse kan knyttes på og heve inntektene til vannverket hvis kapasitet på reservoar økes, heter det i søknaden.

Innstilt på å finne en løsning

Kommunens saksbehandler har gått gjennom eierforhold og tilsvarende prosjekt andre steder i kommunen opp gjennom årene. Administrasjonen er innstilt på å finne en løsning, og rådmannen ber politikerne vedta dette:

- Formannskapet ber administrasjonen fremforhandle avtale med abonnentene tilknyttet basseng ved Stormyra om overtakelse av eksisterende vannledning og basseng mellom Slåttavika og Stormyra i Valslagvågen med basis i avtale som lå til grunn for overtakelse av ledning/basseng i Vollan hytteområde.

Formannskapet behandler saken tirsdag 24. august.

Har ikke retningslinjer

I sin grundige vurdering av saken, skriver kommuneadministrasjonen blant annet:

- Kommunen har ikke vedtatt noen retningslinjer for overtakelse av private vannforsyningsanlegg. Imidlertid ble det da Sunde og Hemnskjela vannverk ble overtatt av kommunen på slutten av 1980- tallet, fattet vedtak om at kun ledninger med dimensjon over 50 mm skulle overtas, da mindre ledninger ikke var å betrakte som hovedledninger. Vannledningen til Valslagvågen er utført med en dimensjon på 32 mm. Denne forsyner opp i et basseng, som er dimensjonert for å kunne levere vann til abonnentene på Olanesset og Stormyra i inntil 1 døgn ved eventuelt driftsstans. Ledningen vil derfor kunne betraktes som en hovedledning, da denne forsyner et magasin som flere enheter er tilknyttet.

Kan bli aktuelt å bygge ut

Rådmannen anser at på sikt kan det være aktuelt å bygge ut vannforsyningssystemet fra Sunde vannverk gjennom sjøledninger mot Valslag vannverk og eventuelt tilknytning mot Vingvågen.

- En fikk senest i 2016 en forespørsel om mulighet for tilknytning av eiendommer i området ved Røvika/Pervik, uten at dette avstedkom noen søknad. Med bakgrunn i at en bassengkapasiteten og det private ledningsnettet til Stormyra ikke er dimensjonert for slik forsyning, ble det ikke fremmet noen søknad om slik tilknytning. I forhold til vedlikehold på eksisterende ledning, vil en anta at det kun vil være behov for begrenset ettersyn av denne – kontroll av basseng 2 ganger pr. år, og rengjøring av dette hvert 5 år. Dersom politisk nivå mener at administrasjonen skal arbeide videre med sikte på å overta ledning og basseng, vil en derfor foreslå at dette skal være basert på de føringer som forelå i avtale med Kjell Vikan i 2016 om overtakelse av ledning mot Vollan hytteområde, skriver administrasjonen.