-Vi har strenge rutiner for kontroll med drift av asylmottak. Jevnlig tilsyn skal sikre at asylsøkerne får det tilbudet UDI betaler for, sier Rune Vordahl, regiondirektør i UDI Midt Norge

Når UDI inngår en avtale med en privat eller kommunal aktør om drift av asylmottak er det en rekke krav som skal oppfylles. I motsetning til akutt innkvartering, hvor UDI bare betaler for kost og losji, og beboerne i utgangspunktet kun skal bo en svært kort periode, er tiden på et asylmottak en viktig forberedelse til livet i Norge.

- Ved kontraktsoppfølging – eller tilsyn, som mange kaller det – vil vi ta en grundig gjennomgang av alt fra regnskap og økonomisk styring, til det byggtekniske, den faglige kompetansen hos de ansatte og hvordan beboerne forberedes på bosetting i en kommune – for å nevne noe, sier Vordahl i en pressemelding.

Omfattende kontrakts-oppfølging

Sjekklisten er omfattende. Boforholdene skal være tilfredsstillende. Videre skal asylsøkeren ha mulighet til å lage mat selv, og ha tilgang på vaskemaskin og tørkemuligheter. Han eller hun skal få norskopplæring og informasjon om det norske samfunnet. Mottaket skal ha en informasjonsansvarlig med pedagogisk utdanning eller tilsvarende kompetanse. Tilgang til tolk og språkassistent skal sikre god kommunikasjon mellom ansatte og beboere. Beboermedvirkning er viktig på asylmottaket, og beboerne skal ha mulighet til å velge sine representanter til et beboerråd. Det skal være trygge innen- og utendørs lekeareal for barn. Barnefaglig ansvarlig skal ha minimum høyskoleutdanning. Enslige mindreårige asylsøkere skal sikres omsorg, få hjelp med lekser og lære å lage sunn mat.

Mottakene forplikter seg til å ha et godt og løpende samarbeid med kommunen, og skal ha en skriftlig plan for informasjon og kontakt med nærmiljøet, samt legge til rette for at beboerne ved mottaket selv kan bidra til å knytte kontakt med naboer og lokalmiljøet.

- Mange asylsøkere vil ikke få opphold i Norge, og det er en viktig jobb for ansatte i mottakene å forberede vedkommende på at dette kan skje. Et av de kravene som stilles til drivere av mottak er at de skal informere asylsøkeren om muligheten for å returnere til hjemlandet, og hvordan han eller hun kan få støtte til dette som kan hjelpe vedkommende til en ny start, opplyser UDI.

Jevnlig kontakt

Alle mottakene i Region Midt Norge har en egen kontaktperson i UDI, som er ansvarlig for oppfølging av mottaket, og som mottaket skal rapportere til – for eksempel hvis en beboer oppfører seg voldelig eller noen er utsatt for en ulykke. Kontaktpersonen vil også ha et oppstartsmøte med mottaket, hvor det er særlig fokus på opplæring av de ansatte.

Kontraktsoppfølging skjer kontinuerlig, inklusive årlige besøk hvor vi kontroller at alle punktene i avtalen oppfylles. UDI kan enten varsle når det blir tilsyn eller troppe opp uanmeldt.

- Vi foretar en risikovurdering av mottakene, og vil prioritere tilsyn hos nye mottak med en mindre erfaren driftsoperatør framfor et mottak som har vært i drift lenge og hvor vi tidligere ikke har funnet alvorlige forhold å sette fingeren på. Men dette betyr ikke at ikke også disse mottakene blir sjekket, sier Vordahl.