Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi at turgåere velger andre Kjentmanns-prøveposter enn nummer 24 og 25, sier Statkraft på Eldsfjellet.

- Vi synes det er flott med poster på Eldsfjellet, men i anleggsperioden med sprengningsaktivitet osv vil vi anbefale andre poster, sier Geir Fuglseth, kommunikasjonsansvarlig i Statkraft utbyggingsprosjekt Fosen, som også inkluderer Hitra2 på Eldsfjellet.

Statkraft bygger på vegne av Fosen Vind ut Hitra 2 vindpark. Denne etableres i og rundt den eksisterende vindparken på Eldsfjellet. Store deler av fjellet må derfor anses som et anleggsområde frem til vindparken står ferdig ut på høsten 2019, sier Statkraft.

- Anleggsarbeidet består i bygging av internveier og turbinfundamenter med oppstillingsplasser. Dette innebærer sprengningsarbeid og bruk av mye tungt utstyr. Inne i planområdet for vindparken som er under utbygging ligger postene 24 og 25 i Kjentmannsprøven. I anleggsperioden vil vi anbefale å oppsøke noen andre av de mange postene som er å finne på Hitra, og heller komme tilbake når vindparken står ferdig, sier Fuglseth.

Han forteller at det er satt opp skilt som informerer om utbygginga på adkomstvei/parkeringsplasser på nordsida og sørsida av vindparken.

- Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi at det tas kontakt med anleggsledelsen ved ferdsel inn i området, sier han og viser til

Byggeleder Statkraft: Bjørn Magne Vatnan, tel 952 16 308

Helse, Miljø & Sikkerhet: Odd Joar Vevang, tel 934 01 655 PEAB

(Entreprenør)Prosjektleder Ole Rønning, tel 918 59 745

HMS-Leder Kari Traasdahl, tel 468 89 286

Denne sommeren vil det på grunn av ferieavvikling være mindre aktivitet i ukene 29, 30 og 31.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no