Ny bru er rimeligere enn vedlikehold, men politikerne mangler penger til å investere.

Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen utarbeidet et forprosjekt for å se på alternative løsninger for Knarrlagsund bru.

Den 50 år gamle ett-feltsbrua er angrepet av rust, og vil maksimalt vare til 2025 dersom det snart ikke gjøres omfattende vedlikeholdsarbeider.

Veivesenet har sett på tre alternativer: Vedlikehold av eksisterende bru, riving av brua og bygging av bru på samme sted, og bygging av ny bru vest i Knarrlagsundet.

Ny bru billigst

Veivesenet anbefaler bygging av ny to-feltsbru på samme sted og parallelt med den eksisterende brua, fordi det vil være mest økonomisk gunstig. Stedet er også best egnet å bygge bru på.

Dette alternativet er beregnet til å koste om lag 128 millioner kroner i engangsinvestering, med riving av den gamle brua. Med vedlikehold frem til 2055 er kostnadene beregnet til 137 millioner kroner.

Det er 20 millioner billigere enn det vil koste å vedlikeholde gammel-brua frem til 2030, og så bygge ny bru. Ulempene med ny bru er at tungtrafikken fremdeles vil kjøre gjennom Knarrlagsund sentrum, og at det er behov for gang- og sykkelvei gjennom sentrum.

En ny bru vest i Knarrlagsundet vurderes av veivesenet til å ha mest positive samfunnsmessige effekter, men er beregnet til å koste drøyt 157 millioner kroner.

Mangler penger

Saken har vært til politisk behandling i fylkets samferdselskomite, der pengepungen er avgjørende for hvilket alternativ som kan velges.

- Det hadde vært ønskelig å bygge ny bru, men kort sagt har vi en utfordring med at vi har for lite penger til å investere i en ny bru. Det mest sannsynlige alternativet er derfor fortsatt vedlikehold av brua i 15 år. Man kan si at vi bare utsetter problemet, men vedlikehold er i alle fall et alternativ for å ta vare på brua og dens funksjon. Vedlikeholdet vil koste 30 millioner, og er utfordrende nok for oss. Men det vil gi oss mer tid til å se på alternative løsninger etter at bruas levetid er over, sier Karin Bjørkhaug, leder i samferdselskomiteen.

Fylkesrådmannen har fått i oppdrag å se nærmere på hvilke vedlikeholdsløsninger man skal velge.

- Det haster å komme i gang med vedlikeholdet. Det er nødvendig å bytte ut det katodiske anlegget, som i dag ikke er i drift. Når rådmannen har utredet hvor mye det vil koste og hvordan vi kan vedlikeholde brua på en best mulig måte, så vil vi ta en endelig beslutning, sier Bjørkhaug.

Foto: <137><137>, Gammelt nytt: Innbyggerne i Knarrlagsund må belage seg på ett felt og vedlikehold av brua i minst 15 år til. Foto: Sten Egil Rø