I den grad det kan snakkes om trafikk-trengsel i Fillan sentrum, så har det som oftest vært utenfor vareleveringa til dagligvare-butikken på Hjorten kjøpesenter. Når varebilene rygger seg inn mot lasterampa, sperrer lastebilfronten fortauet og står gjerne også langt ute i veibanen.

I fjor skrev lokalavisa om en kork mellom kjøpesenteret og Hitra helsetun som utviklet seg til en disputt mellom sjåfører. Mens én lastebil drev av/pålessing, kom en ny lastebil, samt flere personbiler. I noen få minutter var det full stopp i dette sentrale krysset, og der sjåførene diskuterte seg imellom.

Nå varsler kjøpesenteret en utbygging som vil endre på mønsteret for varelevering. De søker om å få bruke deler av fortauet til et nybygg, noe som samtidig også skal bedre tilværelsen for fotgjengerne, mener utbygger.

Med et utbygg for varelevering og skjuling av avfallscontainere, blir situasjonen bedre både for gående og kjørende, mener ansvarlig søker. Foto: Sørensen Arkitektur AS

- Dagens varelevering er utformet slik at lastebiler skal levere varer blir stående delvis ute i Skolegata og hindrer tafikken. Nytt bygg for varelevering er planlagt plassert delvis ute på fortauet slik at lastebiler som skal levere varer kan stå inne på fortauet, heter det i nabovarselet send av ansvarlig søker Sørensen Arkitektur AS.

Arkitekten argumenterer også for at dette visuelt blir bedre, da butikken i dag har containere stående ute på fortauet.

- Dagens varelevering er for liten. Dette fører til at blant annet papir- og plastavfall samt container for avfall må plasseres på fortauet til sjenanse for omgivelsene. Butikken har derfor behov for større rampe for varelevering. Ny rampe for varelevering er planlagt bygget i et uisolert bygg utenfor dagens fasadeliv slik at varer og avfall kan håndteres skjult for omgivelsene inne i det nye tilbygget. Eksisterende fortau utvides noe slik at forgjengere kan passere på fortauet forbi det nye tilbygget, skriver Sørensen Arkitektur AS.

Ansvarlig søker håper på dispensasjon fra arealplanen for området, som jo sier at det her skal være gang- og sykkelvei.

Slik står lastebilene ved dagens lasterampe ved Hjorten kjøpesenter. Foto: Sørensen Arkitektur AS

- Tiltaket omfatter utvidelse av dagens fortau 1,5 meter utenfor nytt tilbygg, slik at fotgjengere skal kunne passere tilbygget på en trygg måte også mens varelevering pågår. Ved dagens vareleveringssituasjon står lastebilene på tvers over fortauet og sperrer for fotjgengertrafikk samt for biltrafikk. Fordelen ved at dispensasjon gis vil være at butikken får en tiltrengt større varelevering, samt at man får forbedret situasjonen for gående og kjørende, skriver Sørensen Arkitektur.

Det varslede utbygget er på rundt 80 kvadratmeter og skal bygges i samme stil som resten av senteret.