Totalt er 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Hitra kommune registrert helt arbeidsledig per 1. april i år. Dette er en nedgang fra 2,6 prosent på samme tid i fjor. Tilsvarende i Frøya kommune er en ledighet på to prosent, som er en stor nedgang fra 2,5 prosent for ett år siden.

I hele Norge er ledigheten nå på akkurat tre prosent, en økning fra 2,9 prosent på samme tid i fjor.

Alle innvandrere

Statistisk sentralbyrå presenterte nylig tallene som viser hvor stor del av arbeidsstyrken som er helt ledige, både blant etniske norske, og blant innvandrere. Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere. Tallene inkluderer alle nasjonaliteter, alt fra Sverige, via Kina til landene i Afrika.

På landsbasis viser det seg at ledigheten blant innvandrere er 3,5 ganger så stor som hva vi ser ellers i den norske befolkningen. Ledigheten blant nordmenn er på 2,2 prosent, mens den er på 7,6 prosent blant innvandrere. Totalt er det 50.289 nordmenn i beregningen, mens 31.243 er innvandrere.

Ledigheten i Hitra

Disse tallene finner vi altså brutt ned på kommunenivå, og vi har hentet frem tallene for Hitra og Frøya. Dette for å vise hvordan situasjonen er her lokalt, sammenlignet med Sør-Trøndelag og resten av landet.

SSB-tabellene viser at det per 1. april er 26 helt ledige nordmenn blant innbyggerne i Hitra, mens det er 33 innvandrere bosatt i kommunen som er arbeidsledig. Dette betyr at bare 1,4 prosent av de norske er helt ledige, mens 5,6 prosent av innvandrere er i samme kategori. Ledigheten blant innvandrere i Hitra er dermed fire ganger større enn den er blant den norske delen av arbeidsstyrken i Hitra.

Det er 23 helt ledige nordmenn i Frøya kommune, som er 1,2 prosent av den norske styrken der. Tilsvarende er ledigheten blant innvandrere i Frøya på fire prosent (28 personer). Det betyr at ledigheten er 3,3 ganger så stor blant innvandrere i Frøya.

Største ulikheter i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag er det totalt 3.030 helt ledige etniske nordmenn, som utgjør to prosent av arbeidsstyrken. Samtidig er det 1.402 helt ledige innvandrere i Sør-Trøndelag, som er 7,3 prosent av den totale styrken. Det er dermed 3,7 ganger større ledighet blant innvandrere i Sør-Trøndelag, enn det er blant nordmenn.

Det må påpekes at tallverdiene på kommunenivå er relativt små. Tilfeldigheter kan gjøre store utslag når man regner i prosent, og da spesielt i småkommunene. Blant kommunene i Sør-Trøndelag finner vi størst ledighet blant nordmenn i Rissa kommune, der 2,6 prosent er helt ledige. Blant innvandrere er ledigheten størst i Selbu kommune, med 15,4 prosent. Største ulikheter finner vi også i Selbu, der det er 7,7 ganger større ledighet blant innvandrere. Minste forskjeller er det i Bjugn kommune, der avstanden «bare» er 2,3 ganger så stor.

Helt arbeidsledig

Med helt ledig menes arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV, og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må disse personene ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak regnes ikke som registrert ledige.