Frøya er vertskommune for fastlands-Norges største verneområde til sjøs: Froan.

Området fikk vernestatus i 1979, men først nå foreligger forslag til en forvaltningsplan for området.

Frøya vedtok torsdag sin høringsuttalelse til planen. I kommunestyremøtet ble uttalelsen spisset i forhold til den manglende evalueringen av hvordan vernet har virket i de 35 årene fram til nå.

- Det vi sier er at vi ikke aksepterer en forvaltningsplan som ikke er bygget på en evaluering av vernet. Det ble bestilt en evaluering i 2005, men denne ble ikke fullført. Det er åpenbart at fylkesmannen ikke har gjort jobben sin. Hvordan skal vi fortsette med et vern som vi ikke vet om virker etter sin hensikt, sier Frode Reppe, som fremmet forslaget til en spissing av høringsuttalelsen.

Her er uttalelsen vedtatt av Frøya kommunestyre:

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt.

2. Det må foretas en grundig evaluering av hvordan vernet og Ramsarstatusen har fungert siden 1979 og fram til i dag iht det Fylkeskommunale vedtaket. Denne evalueringen må være bakgrunnen for en forvaltningsplan. Kun slik kan vi være sikker på at vernet, Ramsarstatusen og denne forvaltningsplanen er iht hensikten.

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte senteret Froheim på Sørburøy. Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet.

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan.

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke.

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i yngle- og hekketid.

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk.

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan.