Trafikkulykke i Frøyatunnelen – to personer involvert