- Det kan bli satt ut mellom 30.000 og 300.000 hummeryngel hvert år, alt avhengig av hvor mye rognhummer man får tak i. Yngelen som overlever vil spre seg til et større område enn det jeg søker konsesjon på, sier Harald Krogstad.

Han tror at ved siden av det forretningsmessige ved å ha hummer på beite i et definert område, så vil konseptet også føre til at bestanden av det eksklusive skalldyret vil ta seg opp i et større område utenfor Frøya.

I løpet av våren kan det bli avklart om Krogstad får konsesjon til havbeite med hummer rundt det gamle fiskeværet Kya utenfor Frøya.

Kya ble i 1999 kåret til Frøya kommunes tusenårssted. Kya har gjennom mange hundre år hatt en viktig rolle som fiskevær. Allmenningsværet ble i 2001 kjøpt av Harald Krogstad.

Har satt ut hummer

Det er allerede sluppet ut hummeryngel ved Kya. Fiskeridirektoratet ga i 2014 tillatelse til fangst av rognhummer ved Kya. Rogna ble klekket ut hos Norsk Hummer AS, og ca 3000 yngel ble satt ut.

- Det vi gjør er å la yngelen vokse i 14 dager etter at den er klekket. I løpet av den tida skifter den skall hele fire ganger. Når de slippes ut er det større sjanse for at flere av dem går til bunns, forklarer Krogstad.

Fiskes opp med teiner

Konseptet med havbeite er at det settes ut yngel av stasjonære arter i det område de finnes fra før. Og så fiskes de opp med vanlige redskaper, i dette tilfellet med hummerteiner. Det tar gjerne fem år før en hummer har nådd fangstbar størrelse.

I Norge tillates det havbeite på kamskjell og hummer. Men det må gis konsesjon gjennom akvakulturloven. I tillegg må Krogstad få dispensasjon fra Frøya kommunes kystsoneplan. Området han søker på er avsatt til natur-, frilufts- og fiskeriformål.

Faksimile fra søknaden som viser området det søkes om

Fiskarlaget er kritisk

Krogstad og Norsk Hummer As hadde høsten 2015 et info/ dialogmøte med Frøya (nå Frøya og Hitra) fiskarlag og Mausund fiskarlag. Da var det to fiskere som drev krabbefiske innenfor det aktuelle området, og Krogstad ønsket en samarbeidsavtale med disse. Får han konsesjon, vil det ikke være lovlig å fiske med bunnredskaper av andre enn de som har avtale med konsesjonshaveren.

Og det er nettopp dette som gjør at Frøya og Hitra fiskarlag nå har levert en uttalelse der de anbefaler at det ikke gis tillatelse til havbeite.

"Hvis søker får gjennomført dette, så blir det ikke lov å sette bunnredskaper inne i dette området uten søkers samtykke. Slik kan det ikke være da det drives krabbefiske og garnfiske etter lyr i og rundt Kya. Fiskarlaget kan ikke være med å åpne opp for et slikt tiltak i et område som i dag er avsatt til friluftsområde/natur/fiskeinteresser FNF" skriver Frøya og Hitra fiskarlag i sin uttalelse.

- Jeg ble litt overrasket over at de stiller seg negative. Vi hadde en veldig god dialog i møtet, sier Harald Krogstad.

Dispensasjonssaken er nå sendt til øvrige myndigheter for uttalelser, før saken skal behandles av forvaltningsutvalget i Frøya kommune.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no