Kystplan har på vegne av firmaet Korinor AS søkt Frøya kommune om en forhåndsaksept til å starte arbeidet med en reguleringsplan på Nesset.

Den aktuelle eiendommen ligger bak dagens bebyggelse, ved turstien forbi Litjklingertjønna og innover mot Storklungertjønna. Hele eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF).

Firmaet ønsker å planlegge for inntil 100 boenheter, hvorav stordelen vil komme i konsentret form. I tillegg er det ønsket å legge til rette for barnehage og omsorgsboliger innenfor området.

Forespørselen ble behandlet i torsdagens forvaltningsutvalg, hvor teknisk sjef Andreas Kvingedal orienterte om hvorfor han mente kommunen ikke burde gi en forhåndsaksept til en slik regulering.

- For det første ligger hele området innenfor LNF-område. Og dette er en formidabel utbygging med 100 enheter. Vi vet også om kravene som stilles til gang- og sykkelvei i forbindelse med boligplaner. En slik plan vil uansett ikke bli godkjent av Statens vegvesen før det er kommet gang- og sykkelvei helt til Nesset, sa Kvingedal.

I stedet forslo teknisk sjef at planen tas inn som et innspill når kommuneplanens arealdel skal rulleres.

Et samlet forvaltningsutvalg sluttet seg til Kvingedals anbefaling.