I 1917 kjøpte Nord-Frøya kommune to mål jord fra daværende grunneier Andreas Myhren til Sistranda gravplass. I ettertid har det vist seg at kirkegården er større enn de to målene som ble kjøpt, og nåværende grunneier har ønsket å rydde opp i forholdene. Det er foretatt oppmåling, og denne viser at 240 kvadratmeter av kirkegården står på det som fortsatt er den private grunneierens eiendom. En sak om at kommunen erverver 240 kvadrat tilleggsareal til en kvadratmeterpris på 50 kroner, kommer nå til behandling i formannskap og kommunestyre.

Grunneieren ønsker en klausul om at kirkegårdsarealet tilbakeføres til gården om kirkegårdsdrifta en gang i framtida blir avviklet. I følge rådmannen tillater ikke loven at man inngår en slik klausul, og understreker at et nytt skjøte på utstedes uten noen form for heftelser.