Flere boligprosjekter på Hitra er som kjent blitt stoppet på grunn av at Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune krever en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen, med krav om at gang- og sykkelvei må bygges før boligbyggingen starter.

Men Fylkeskommunen som vei-eier har ikke råd til å bygge gang- og sykkelveier, og kommunen får heller ikke forskottere kostnadene, før fylkeskommunen har lagt de aktuelle strekningene inn i sin prioriteringsliste. Men veiene har for lite trafikk til at fylket vil prioritere å bruke penger på gang- og sykkelvei.

Bare mellom Sandstad og Hestvika er det flere store boligprosjekter som er lagt på is på grunn av denne rekkefølgebestemmelsen.

Ett av boligprosjektene er Sandstadvika boligfelt, der det planlegges rekkehus med 60 boenheter, ved det gamle fergeleiet. Der krever veivesenet at det bygges ferdig 1,8 kilometer gang- og sykkelvei i retning skolen, før utbyggingen starter.

I denne saken er Fylkesmannen enig med veivesenet og fylkeskommunen, og har sendt saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), for endelig avgjørelse av reguleringsplanen. Samferdselsdepartementet ble også spurt om å gi en anbefaling til KMD.

Saken fortsetter under bildet

Krav: Veivesenet og fylkeskommunen har krevd at kommunen må bygge sammenhengende gang- og sykkelvei til skolen på Strand, før Sandstadvika boligfelt bygges ut, men kommunen har vært uenig.

Kommunen ville bygge likevel

Grunnen er at Hitra kommune har egengodkjent reguleringsplanen uten å ta inn rekkefølgebestemmelsen om gang- og sykkelvei. De har vedtatt følgende punkt om trafikksikkerhet:

Området kan ikke bebygges før det er etablert et trafikksikkert tilbud til gående og syklende fra planområdet og til krysset FV 342 Badstuvik.

De mener at utbygger ikke kan pålegges å betale kostnadene for gang- og sykkelveien, og at skoleskyss kan ivareta sikkerheten for skoleungene. Kommunen har også ment at tungtrafikken langs veien vil bli redusert hvis laksefabrikken i Hestvika blir flyttet til Jøsnøya.

Veivesenet på sin side mener at for mye tungtrafikk fra laksefabrikken i Hestvika er den viktigste grunnen for gang- og sykkelvei, og at de må ta hensyn til hvordan trafikken er i dag, og ikke hvordan trafikken blir i fremtiden.

I ettertid har Lerøy som kjent bestemt seg for å flytte laksefabrikken til Jøsnøya.

Det har vært mekling med veivesenet og fylkesmannen uten at det ble funnet løsning på saken.

Etter en befaring i september, der nevnte departementer, samt Fylkesmann, Fylkeskommune, Statens vegvesen, Veidirektoratet og kommune deltok, har departementene gjort opp sin mening.

Ministrene uenige om trafikksikkerhet

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen(Frp) sitt departement har tatt hensyn til kommunens vurderinger, og går i mot sitt eget veidirektorat, ved at de ønsker at kravet om rekkefølgebestemmelse ikke opprettholdes. Det ber de også Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta til følge.

- Samferdselsdepartementet ser de åpenbare fordelene ved at Hitra kommune planlegger et boligområde i gangavstand til det nye industriområdet på Jøstenøya, skriver de i sin vurdering.

Men det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner(H) som er øverste sjef for klager på kommunale reguleringsplaner, og har derfor siste ord i saken.

Han krever at kommunen bytter ut punktet om trafikksikkerhet i sin reguleringsplan, og erstatter med dette: Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut.

Kan ikke påklages

- I denne konkrete saken er det naturlig å påregne at en viss andel av de om lag 60 nye boligene vil bebos av barnefamilier. Det vil ikke være god planlegging å legge til rette for et boligområde i dette området uten at barn, så vel som voksne, har mulighet til å ferdes trygt langs fylkesvegen i retning skolen. Det at kommunen tilbyr skoleskyss på strekningen endrer ikke på dette. Departementet understreker også folkehelseaspektet i det å legge til rette for gange og sykling på en trafikksikkerhetsmessig god måte. Det gjenstår kun 1,8 km for å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom det nye boligområdet og skolen. Departementet mener at utbygging av en sikker gang- og sykkelvei må være en forutsetning for å kunne godkjenne boligområdet i Sandstadvika. Departementet legger avgjørende vekt på trafikksikkerhetsmomentet i denne saken, og finner ikke at spørsmålet om finansiering kan være utslagsgivende, skriver Sanner blant annet. Sanners gjør det klart at vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Hitra formannskap får kommunalministerens avgjørelse referert i formannskapsmøtet i dag.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no