Formannskapet la i fjor sommer ned et midlertidig forbud mot tiltak i området Storsloka i Fillan med begrunnelse at området betraktes som aktuell trase for omlegging av hovedveien gjennom Fillan. Bakgrunnen var at Eggen arkitekter AS på vegne av hjemmelshaver Torbjørn Glørstad søkte om igangsetting av reguleringsarbeid i området.

Nå har formannskapet opphevet forbudet om tiltak i området. Teknisk komite vil i neste uke bli forelagt et ønske om regulerings-oppstart på nytt.

- Her kan politikerne, om de ønsker det, for eksempel legge inn et kriterie om at det fortsatt skal kunne reguleres inn en slik trase, forklarer plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune.

Ordlyden i det nye forslaget fra administrasjonen er ennå ikke kjent, men saksbehandler poengterte da saken var oppe i fjor sommer, at utbyggerne vil måtte ta hensyn til at området er mulig omkjøringsvei.

- Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel som utbyggingsområdet med krav om detaljregulering. Det skal i planforslaget tas hensyn til en evt. ny vegtrasé gjennom Fillan, skrev saksbehandler den gang.

Da oppheving av bygge- og deleforbudet nylig var til behandling i formannskapet, skrev administrasjonen at man ikke vurderer fare for erstatningsplikt dersom man setter krav om at området må inneholde omkjørings-trase.

- Dette er forsatt en problemstilling som politisk nivå bør vurdere, hvorvidt en ny veitrase forbi Fillan fortsatt er relevant å videreføre inn i en igansettelses-tillatelse. Saksbehandler kan ikke se at en slik innbakt forutsetning kan utløse noen erstatningssplikt overfor kommunen på nåværende tidspunkt da dagens plangrunnlag i Storsloka ikke er en ferdig utarbeidet detaljplan, men en overordnet plan.