Hitra kommunes gangvei-prioritering til fylkets handlingsprogram kom bort i posten. Men fylket samferdselsleder mener de de uansett ikke ville hatt råd til et nytt prosjekt.

Hitra kommune har i siden 2013 hatt gang-og sykkelvei på strekningen Lervågen-Smevika som topp-prioritet, med håp om at fylkeskommunen skal ta den inn i handlingsprogram for samferdsel for de neste år.

Manglende gang- og sykkelvei stopper også mulighetene for boligbygging i området, på grunn av at veivesenet krever bygging av gang- og sykkelvei før boligbygging starter.

Foreløpig har fylkespolitikerne ikke vurdert strekningen som viktig nok til at de har prioritert den fremfor andre gang- og sykkelveiprosjekter i fylket.

Hitra kommune var derfor i møte med fylkeskommunen i fjor, for å diskutere hvordan man kunne få den prioriterte gang- og sykkelveien inn på handlingslista for 2015-2018.

- Måtte sende ny prioritering

- Vi har i flere omganger sendt innspill til fylkeskommunen om at vi ønsker å få våre prioriterte gang- og sykkelveier inn i fylkets handlingsprogram, og vi har vært skuffet over at de ikke har blitt prioritert. Men etter møtet forsto vi det slik at kommunen måtte sende en ny henvendelse, med en klar prioritering av hvilken strekning, for å få den inn i kommende handlingsprogram. Vi ble også bedt om å definere kommunens muligheter til å forskottere, noe som kunne føre til at prosjektet kanskje ville blitt fremskyndet i planperioden, dersom prosjektet ble tatt inn i handlingsprogrammet, forteller plansjef i Hitra kommune, Dag Robert Bjørshol.

Han la da frem en sak for formannskapet i august i fjor. Politikerne vedtok da at Hitra kommune snarest ønsker å etablere gang- og sykkelvei på strekningen Lervågen-Smevika. Samt at de ga rådmannen i oppgave å avklare en finansieringsavtale med fylkeskommunen som muliggjør en snarlig realisering av prosjektet.

Vedtaket ble umiddelbart sendt som brev til fylkeskommunens saksbehandler, for at saken kunne legges frem for fylkespolitikerne i forkant av behandlingen av handlingsprogrammet for 2015-2018.

Prioriteringsbrevet kom ikke frem

Men da fylkeskommunen og veivesenet i januar hadde møte med Hitra kommune, i forbindelse med gang- og sykkelveiprosjektet mellom Sandstad og Badstuvika, så kom det frem at fylkeskommunen mente de ikke hadde mottatt brevet.

- Meningen med å sende brevet var et håp om å få Lervågen-Smevika inn på handlingsprogrammet. Men i møtet uttrykte fylkeskommunen forbauselse over at vi ikke hadde kommet med noen innspill. Og vi ble fryktelig forbauset over at brevet ikke var registrert, forteller Bjørshol.

Lokalavisa har imidlertid funnet brevet, i postlista til fylkeskommunen, noe som bekrefter at fylkeskommunen har mottatt og registrert brevet den 20.august.

Handlingsprogrammet ble vedtatt av fylkestinget 29.oktober.

- Feil i postgangen

Karin Bjørkhaug, leder i fylkets samferdselskomite, vil følge opp saken.

- Vi fikk en kopi av brevet i møtet med Hitra kommune, som er adressert saksbehandler i fylkeskommunen. Men saksbehandler har ikke mottatt brevet, sier Bjørkhaug.

- Men lokalavisa finner brevet i postlista til fylkeskommunen?

- Det kan jeg ikke si noe om. Det er åpenbart skjedd en feil i postgangen, men jeg skal sørge for at fylkesrådmannen får brevet, sier Bjørkhaug.

- Lite rom for nye prosjekter

- Hvilken betydning har det at brevet ikke har kommet frem?

- Brevet handler om at Hitra kommune er villig til å forskottere den aktuelle strekningen. Men vårt regelverk sier at man ikke kan forskottere før man er kommet inn i handlingsprogrammet. Bakgrunnen for det er at pengesterke kommuner, eller de som er villige til å forskottere ikke skal kunne kjøpe seg en plass i handlingsprogrammet. Prosjektet det er snakk om ligger ikke inn i handlingsprogrammet, så slikt sett åpner ikke regelverket opp for forskottering. Jeg kan ikke utelukke at det er noen faktorer ved dette prosjektet som kan være viktige, men vi må følge regelverket, sier Bjørkhaug.

- Kunne Hitra kommunes prioritering i brevet hatt betydning for om prosjektet kom inn i handlingsprogrammet i fjor høst?

- Det er viktig for oss at kommunen kommer med tydelige prioriteringer. Men jeg vil ikke kategorisk si noe om hvilken betydning det ville hatt, når jeg ikke har sett brevet. Og situasjonen var slik, da vi rullerte handlingsprogrammet i høst, at økonomien er så knapp at rådmannen foreslo å ta ut prosjekter som allerede lå i hovedruleringen av programmet. Og prosjekter som ble fullfinansiert, ble flyttet ut i tid i behandlingen i møtet. Da blir det lite rom for å ta inn nye prosjekter, sier Bjørkhaug.

- Vi ble fryktelig forbauset over at brevet ikke var registrert, sier plansjef Dag Robert Bjørshol. Foto: - Vi ble fryktelig forbauset over at brevet ikke var registrert, sier plansjef Dag Robert Bjørshol.