Kommunen skriver at de skal i gang med arbeidene i uke 16, som er denne uka:

Dette gjelder fullstendig rehabilitering av høydebassenget og utskifting av eksisterende vannledninger i områdene fra høydebassenget ned til krysset ovenfor S-laget og fra høydebassenget og bort til barneskolen. I tillegg skal det anlegges ny kommunal adkomstveg opp til høydebassenget.

Bakgrunnen er at både høydebasseng og nevnte vannledninger er av eldre dato og er modent for utskifting/rehabilitering slik at det befolkningen på Mausund kan sikres rent drikke- og forbruksvann med så høy leveringssikkerhet som mulig.

Det er lagt vekt på at arbeidene skal foregå med minst mulig driftsforstyrrelser og ulemper for de berørte eiendommene. Utskiftingen av vannledningene skal derfor skje delvis med inntrekking av nye ledninger i de eksisterende (rør i rør), noe som skaper minimalt med graving, samt delvis med legging av ny ledning i nye traseer, hovedsakelig langs fylkesveien.

Ikke ordinære nabovarsel

Her er planen for vannledningene. Underveis kan det bli midlertidige løsninger. Foto: Frøya kommune.

I de situasjoner hvor det blir nødvendig å kutte vanntilførselen blir det opprettet midlertidig løsninger via vannslanger, slik at det legges opp til minimale driftsforstyrrelser for de berørte eiendommer.

Arbeidene skal etter planen være avsluttet innen 20. juli. Hvis noen har innvendinger til planen, så håper vi disse kan ta kontakt så raskt som overhode mulig da det ikke vil bli sendt ut ordinære nabovarsler.

Kommunen håper på positiv innstilling fra alle berørte slik at prosjektet kan forløpe så smidig og raskt som mulig.