- Frøya kommune bruker mange midler og ressurser på barneverntjenester, spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, støttetiltak og hjelpetjenester for barn og unge. Det er en trend at det brukes minst ressurser på de yngste og mest på de eldste. Ut i fra erfaringer er det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelpen blir da omfattende og kostnadskrevende.

Dette skriver administrasjonen i Frøya kommune foran neste ukes møte i Hovedutvalg for drift. Her foreslås det å etablere Familiens hus ved Kysthaven på Sistranda som en tverrfaglig arbeidsform med utgangspunkt i dagens fagtjenester innenfor familie/helse/rehabilitering.

- For å snu trenden må det tenkes nytt i forhold til dagens praksis. Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Dette innebærer at kommunens primære helse- og hjelpetjenester rettet mot barn, unge og deres foreldre samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Familiens hus er et fysisk sted/ et hus/senter hvor tjenester er samlet, slik at de i sum kan tilby helhet og faglig bredde for brukerne. Familiens hus vil kunne bidra til at flere familier blir i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som er uttrykte mål i folkehelsearbeidet, heter det i saksframlegget.

Ifølge forslaget er Familiens hus ment å være et lavterskel-tilbud, der foreldre også kan lære av hverandre i tillegg til å få råd, kurs og veiledning. Basistjenester som ifølge administrasjonen bør inngå i Familiens hus er Helsestasjon 0- 6 (helsesøster, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut) svangerskapsomsorg, PPT/førskole, forebyggende barnevern og åpen barnehage.

- På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide med ansatte i fra eks NAV, Pleie/omsorg og tjenesten for funksjonshemmede for å utvide det tverrfaglige tilbudet, skriver rådmannen.

- Åpen barnehage vil være et sentralt tilbud i Familiens hus. Barnehagen er et gratis, pedagogisk tilrettelagt lavterskeltilbud med frivillig oppmøte. I tråd med det helsefremmende perspektivet er det et mål at deltakelse i åpen barnehage kan bidra til at familien får styrket sitt sosiale nettverk. Dette vurderes også/spesielt som et styrket tilbud til familier som kommer fra andre land med tanke på integrering, skriver administrasjonen videre.

Hovedutvalg for drift har møte 9. februar.