- I praksis virker fylkesmannens og sektormyndighetenes opptreden i flere «Hitra-saker» slik: Alle boligplaner utenfor Fillan stoppes i form av rekkefølgebestemmelser for gang- og sykkelveier og i Fillan er det i realiteten nedsatt bygge- og deleforbud. Vi er egentlig allerede satt «sjakk matt», vi! sier leder av plankomiteen Dag Willmann (H) til lokalavisa Hitra-Frøya

- Dette er fortvilende beklagelig. Utfallet av dette betyr at en utbygger vi ønsket velkommen og som vi har solgt tomt til settes i en svært vanskelig situasjon. Men det er også slik at både unge og gamle, og ikke minst mindre bemidlede og uføre, har tegnet seg på kjøp og venter på utbygging. Dette betyr selvsagt at også de settes i en fortvilet situasjon, skriver Ole L. Haugen (Ap) i en epostutveksling mellom formannskapspolitikerne.

Vil bygge høyt

Bakgrunnen er beskjeden som kom fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag denne uka. Der opphever man vedtaket i Hitra kommunestyre som ga utbygger Tobb dispensasjon fra reguleringsplanen og mulighet til å bygge leilighetskompleks på Storhaugen i Fillan sentrum. Naboer tilhørende sju eiendommer i Øvre Oldervik velforening klaget på vedtaket, som inntil nå har ventet på endelig behandling hos Fylkesmannen.

Velforeninga mener at å gå såpass mye utover reguleringsplanens regler om byggehøyde i Fillan sentrum ikke kan avgjøres gjennom en dispensasjon. Velforeninga mener også at kommunens vurdering av bygningens terrengtilpasning er svært mangelfull og at blokkene vil få kraftig siluettvirkning fra nærområdet.

- Dersom det skal være aktuelt med høyere antall etasjer enn det reguleringsplan og reguleringsbestemmelser fastsetter, så bør en slik avklaring skje gjennom en reguleringsendring, framhever klagerne, som også har stilt spørsmål ved kommunens objektivitet ved saksbehandlinga da det er nettopp kommunen sjøl som har solgt tomta.

Fylkesmannen skrev allerede tilbake i juni 2016 at man var at den oppfatning at etablering av begyggelse på 4-5 etasjer bør behandles som endring av gjeldende reguleringsplan, og ikke som en dispensasjon. Samme argument gjentas nå når kommunale vedtaket avvises.

- Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har vurdert en annen innplassering av byggene, herunder en senking av tiltaket i terrenget. (...) En tillatelse vil medføre en betydelig økning av antall beboere i Fillan sentrum, hvilket vil påvirke de allerede trafikale utfordringer som foreligger. Fylkesmannen etterlyser en vurdering av hvordan dispensasjonen vil kunne påvirke sistnevnte moment. (...) er blant vurdringene til Fylkesmannen og konkluderer med at begrunnelsen for dispensasjon er mangelfull og sender saken tilbake til Hitra for ny behandling.

Det er dette som nå skaper sterke reaksjoner i det lokalpolitiske miljøet.

- Vendetta?

- Det er nesten så jeg begynner å tro at Fylkesmannen driver en form for «vendetta» mot Hitra kommune. Fylkesmannsembetet er tydeligvis mer opptatt med å tvinne på teknikkaliteter? spør Willmann retorisk. Han viser til at også til at et boligprosjekt på Sandstad er stanset av sentrale myndigheter.

Hitra kommune er en kommune i sterk vekst. På Hitra har vi virkelige utfordringer for virkelige mennesker! Hitra kommune ser at en slik utfordring er tilrettelegging av nødvendige boligarealer for å møte en slik vekst, men nå har fylkesmannen ved to ferske tilfeller stanset regulering av nødvendige boligområder på Hitra. I tillegg blir vi møtt med rekkefølgebestemmelser ift. gang- og sykkelveier på flere andre boligområder rundt på Hitra. Min påstand er derfor at fylkesmannsembetet i Sør-Trøndelag har en total mangel på nødvendig kunnskap og forståelse ift. de utfordringene mange vekstkommuner i distriktene har. Fylkesmannsembetet fungerer dessverre slik sett som en bremsekloss for næringsutvikling i distriktene, mener Willmann.

Vil handle raskt

Ordfører Ole L. Haugen skriver i sin epost til formannskapet at det nå må handles raskt:

- Jeg konstaterer at et enstemmig kommunestyre har sagt ja til å bygge i høyden i sentrumskjernen, og jeg tør påstå at et overveldende flertall i kommunestyret ville stemt mot å gi klager medhold. (...)Nå ber jeg TEK og rådmann søke å finne en løsning, en løsning som lar seg snarest mulig realisere. Om nødvendig (og mulig) så er jeg villig til å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å fram en løsning, skriver Haugen. I samme epost-veksling skriver Lars P. Hammerstad (Sp):

- Dette er en sak som har mange fasetter, men uansett her er jeg helt enig med ordføreren. Mitt klare politiske signal er at Tobb må bli gitt klarsignal til igangsetting snarest mulig. Her berøres mange flere enn de innklagende naboer. Det er tross alt vesentlig flere nye beboere i de planlagte boenhetene. Hitra kommunestyre har enstemmig i eget vedtak akseptert bygging i høyden i sentrum av Fillan. Planutvalget har fulgt opp kommunestyrets og sektor myndighetene sine krav om fortetting, trafikkavvikling, hensynet til folkehelsen på en god måte. Derimot har fylkesmannens - og fylkeskommunens byråkrater overkjørt et lokaldemokrati med en for snever helhetsvurdering av folkevalgtes ønske om å videreutvikle egen kommune, skriver han.

Ole L. Haugen (Ap)
Lars P. Hammerstad (Sp)
Dag Willmann (H)