I et forslag til likelydende vedtak i Snillfjord, Hitra og Frøya kommuner foreslås det at politikerne sier ja til å finansiere trinn 2 i utbygging av Lakseveien med bompenger. Kommunene legger til grunn at bompenger skal finansiere cirka 56 prosent av investeringskostnadene, 910 millioner kroner, og at Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilger resten (716 mill. kr) over sitt veibudsjett.

- Hitra kommune vil spesielt understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med personskader/dødsulykker på strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i pakken nå ferdigstilles innenfor de tidsrammer som er planlagt, skriver Hitra-rådmannen i innstillingen til sine politikere.

Hele prosjekt Fv. 714 Lakseveien omfatter strekninga Stokkhaugen-Sunde. Trinn 2 er nå snart klar for behandling i Stortinget, og det er her kommunene og fylkeskommunen søker om å få finansiere deler av utbygginga med bompenger. Disse skal ifølge forslaget innkreves på de samme to stasjonene som står i dag (Vaslag og Våvatnet). Det som avviker fra Stortingets godkjenning av prosjektets trinn 1 er at delprosjekt Ny vei utenom Krokstadøra, er forskjøvet til trinn 2 på grunn av kostnadsøkning. En ny stortingsproposisjon for trinn 2 vil dermed omfatte finansiering av delprosjektetne:

- Ny vei utenom Krokstadøra, som er ny vei på strekningen Snilldalsli-Berg (ny vei, to bruer og en tunnel), ca 2 km kortere enn dagens vei.

- Kryssing av Åstfjorden. Tiltaket består i hovedsak av Åstfjordbrua (725 meter), to tunneler og korte strekninger med vei i dagen.