Prebio, som har avdelingskontor på Frøya, har fusjonert med Kystlab, og vil nå bli ett selskap med navnet Kystlab-Prebio.

- En sammenslåing gir oss mulighet til å øke bredden i tjenestetilbudet til våre kunder. Det innebærer også at selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet, og dermed blir bedre i stand til effektivt å betjene kunder med bade landsdekkende, regionale og lokale behov. De store aktørene innen offshore, fiskeoppdrett og avfallshåndtering er eksempler på slike kunder, sier daglig leder Preben Aune i Prebio, som nå blir daglig leder for begge selskapene.

PreBIO har hatt sterkest fokus på å rendyrke labdriften med spesielt fokus på metodeutvikling driftsoptimalisering, mens Kystlab i tillegg har satset på rådgivning, kurs og seminar innen fiskehelse, miljøundersøkelser, mattrygghet og miljørettet helsevern – både internt og gjennom flere datterselskaper. Det er kombinasjonen av denne nøkkelkompetansen som nå skal komme markedet til nytte i et dobbelt så stort geografisk nedslagsfelt.