Frøya kommune har hatt detaljreguleringsplan for Nordhammaren boligområde ut på høring. Fristen for høringsinnspill gikk ut ved nyttår.

I følge planbeskrivelsen er formålet å gi en oppdatert reguleringsplan for området, tilrettelegge for boliger i området rundt den tidligere barnehagen og å legge til rette for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 forbi Nordhammaren.

I reguleringsplanen er det tatt med knapt 900 meter gang- og sykkelvei, som en forlengelse av den eksisterende gang- og sykkelveien fra Nabeita – mot Sistranda.

Da mangler det fremdeles rundt 1,3 km gang- og sykkelvei før den kan knyttes sammen med gang- og sykkelveien som går til bensinstasjonen på Rabben ved Sistranda.

Statens vegvesen gir som faglige råd i sitt høringssvar at det bør stilles rekkefølgekrav om at den manglende strekningen frem til Sistranda må bygges før det bygges nye boliger på området. De mener også at det bør reguleres inn fortau langs eksisterende veinett internt i planområdet.

Veivesenet ber Fylkesmannen gjøre kommunen oppmerksom på at de må redegjøre for hvordan disse faglige rådene har blitt vurdert.