I lang tid har Hitra kommune ligget i toppsjiktet av Kommunebarometeret innen pleie og omsorg. I år gikk de helt til topps.

Scorer høyt på det meste

Landets 426 kommuner blir målt på tolv ulike områder. Innen sektoren pleie og omsorg måles de blant annet på faktorer som bemanning, korttidsplasser, dagtilbud, sykehjem, hjemmetjeneste og rehabilitering.

- Vi scorer jevnt godt på alle kriteriene, konstaterer en stolt kommunalsjef innen pleie og omsorg i Hitra kommune, Harald M. Hatle.

Blant annet trekker Hatle fram at de er svært godt fornøyd med null liggedøgn ved sykehus de fem siste årene. Kommunene har fullt finansieringsansvar for disse liggedøgnene.

-Vi tar i mot alle samme dag som de meldes utskrivingsklare. Andre kommuner har opp til 500 liggedøgn på sykehus i fjor, så her er det ekstrem stor forskjell.

I følge Hatle har de god plass på både langtids- og korttidsavdelingene sine på Hitra, de har også valgt å styrke hjemmetjenestene. Kommunen er dessuten den i landet som kan tilby flest hjemmeboende brukere et godt aktivitetstilbud på dagtid.

- Vi er opptatte av at folk skal ha en meningsfull hverdag og ha tilgang til treffsteder sammen med andre.

Styrking og rekruttering

Kommunalsjefen påpeker at fagarbeiderne er ryggraden i pleie- og omsorgssektoren.

- Skolering og videreutdanning av våre ansatte har vært et prioritert område.

Blant annet har det blitt lagt til rette for et desentralisert utdanningsløp i øyregionen for fagarbeidere og sykepleiere, i tillegg til videreutdanning for begge disse yrkesgruppene.

- Syv nye sykepleiere ble utdannet gjennom denne ordningen i fjor. I tillegg har vi hatt fokus på å rekruttere høgskoleutdannende folk med kompetanse på rehabilitering som ergo- og fysioterapeuter, samt de som er godt skolerte innen psykisk helse.

Hatle tilføyer også at tilflyttingen i kommunen er positiv for deres del og bidrar til god rekruttering i de ulike fagstillingene i kommunen.

- 30 prosent av de som jobber ved sykehjemmet er født i andre land enn Norge.

Tidlig innsats

Manges bidrag gir god plassering på Kommunebarometeret, påpeker Hatle.

- Til grunn ligger det et godt lagarbeid i fra ledelse og ansatte over mange år.

På starten av nittitallet ble det blant annet bevilget penger til å bygge opp grunnleggende infrastruktur som nytt sykehjem og bofellesskapet Hitra borettslag «Blåfjell» i Fillan.

- Deretter ble det bygget innhold med tjenester, og de ansatte innen pleie og omsorg fikk ta del i utformingen.

Harald M. Hatle mener at en tidlig innsats er avgjørende, innen omsorgstjenesten som i barnehage og skole.

- Kommunen forsøker, så langt mulig, og raskt sette inn ressurser for å avklare behov for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Deretter settes det i gang tiltak slik at folk raskere komme seg hjem igjen. Det er noe alle parter ønsker.

Nødvendig samspill

Hatle sier at kommunen har et veldig godt samarbeid med frivilligheten og trekker blant annet fram Livsglede for eldre, LHL og Saniteten.

- Det er nødvendig med et samspill mellom det offentlige og frivillige i tiden framover, på frivillighetens premisser. Frivillighetens bidrag gjør det mulig å lykkes. I tillegg er det er en stor politisk og administrativ velvilje i kommunen.

Får det til ute i distriktet

Ofte er det de bynære områdene eller små og rike kraftkommuner som dukker opp øverst i slike kåringer, tilføyer Hatle.

- Men Hitra er ingen av delene, og det er artig å se at vi langt ute i distriktene kan konkurrere mot de som har lettere tilgang på personer med kompetanse. I tillegg er vi kostnadseffektive. Vi driver godt med lite ressurser og viser gjennom denne plasseringen at det er mulig å oppnå gode pleie- og omsorgstjenester for de aller fleste. Uten at dette må gå ut over andre kommunale tjenester.

Venter eldrebølgen

Kommunalsjef Hatle trekker fram at det kommer til å bli en voldsom økning av eldre innbyggere i kommunen de påfølgende årene, derfor har de begynt å se nærmere på såkalt velferdsteknologi.

- Tall tilsier at antallet eldre fra 80 år og oppover vil bortimot doble seg i perioden 2015-2030 i Hitra kommune. Vi ønsker å være godt forberedt til det. Våre kostnadsberegninger viser at vi blir nødt til å finne rimeligere løsninger og vi har allerede begynt å ta i bruk en del velferdsteknologi i hjemmetjenestene. Det handler om å fordele kapasiteten der det trengs, slik at alle får den forsvarlige helsehjelpen de har krav på.

Tenker annerledes

Kommunen har ikke planer om å utvide sykehjemmet i tiden som kommer, sier Harald M. Hatle, og heller ikke bygge nye store omsorgssenter. Dette er til dels i strid med de nasjonale føringene hvor nybygging av sykehjem og omsorgssenter er blant de viktigste tiltakene.

- Vi liker å tenke alternativt. På mange måter er borettslagene i Aurn eksempel på gode boløsninger, hvor det bor folk i samme borettslaget på tvers av alder og generasjonsgrupper. Vårt hovedfokus vil framover gå på å yte gode kommunale helse – og omsorgstjenester til alle de som fortsatt trenger det.

Det er ikke sikkert at Hitra kommune blir nummer en til neste år igjen, sier kommunalsjef Hatle avslutningsvis.

- Men vi skal fortsette å fokusere på kvalitativt gode tjenester og likeverdig behandling.