Saken som var oppe i Fosen tingrett gjaldt oppgjør etter anleggsarbeid på Hitra. Det hele startet for flere år tilbake da grunneieren ba en lokal entreprenør om bistand med et større prosjekt- og grunnarbeid på eiendommen. Det ble ikke inngått noen skriftlig avtale.

Arbeidet med byggetrinn 1 ble ferdigstilt, og partene er enige om at dette arbeidet er betalt i sin helhet.

Skulle få tomt

Deretter ble arbeidet videreført, og etterhvert kontaktet entreprenøren grunneieren i anledning oppgjør for utført arbeid.

I retten ble det hevdet at man muntlig ble enige om at entreprenøren som dekning for uoppgjort arbeid skulle få overført en tomt verdsatt til ca. 400.000 kroner vederlagsfritt.

Videre skulle entreprenøren for opparbeidelse av to boligtomter, ved salg få 90.000 kroner pr. tomt.

Advokater

Etter som det ikke kom til noe oppgjør mellom partene, engasjerte entreprenøren advokat.

Grunneierens advokat mente derimot at entreprenørens arbeid ikke var utført i henhold til eksisterende plan og at grunneieren har hatt store kostnader med nødvendige endringer av reguleringsplanen fordi planen ikke er fulgt ved utførelsen av arbeidet.

Grunneieren svarte derfor med å stille et motkrav på opptil 450.000 kroner.

Uenighet om avtale

Grunneieren mener videre at det ikke ble inngått avtale om at entreprenøren skulle ha en tomt for utført arbeide og 180.000 kroner for opparbeidelse av to tomter. I følge grunneieren var det derimot avtalt at vederlag for arbeid skulle skje ved videresalg av de masser som ble tatt ut.

I retten kom det bl.a. fram vitneutsagn som støttet påstanden om at det forelå en slik avtale slik entreprenøren hevdet. Ut fra det samlede bevisbildet kom retten fram til at partene inngikk en muntlig avtale med et innhold som senere ble beskrevet i brev.

Domslutningen ble at grunneieren dømmes til å la fradele og utskille tomt fra sin eiendom som overføres til entreprenøren.

I tillegg dømmes grunneieren til å betale til entreprenøren 180.000 kroner ved salg av to tomter.