Kommunestyret vedtok i siste møte politisk struktur og møtegodtgjørelse for politiske verv.

En arbeidsgruppe bestående av varaordfører Per Ervik som leder, og Astrid Mortensvik, Eldbjørg Broholm, Dag Willmann og Roy Angelvik la frem sin innstilling til kommunestyret.

To punkter ble stemt ut av innstillingen: Brukerrådet og Eldres råd slås sammen til ”Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre”, og at lederen for dette rådet skulle få et honorar på 10.000 kroner.

Til sist ble disse punktene vedtatt:

1. Dagens antall med 23 representanter i kommunestyret og 3 komiteer videreføres.

2. Prinsippet med fullført politisk behandling – dvs at sakene i hovedsak går fra komiteene til kommunestyret videreføres.

3. Formannskapets sammensetning utvides til 7 representanter. Komitelederne deltar i formannskapsmøtene som i dag, men bør være avstemt i forhold til sakene som har relevans for den enkelte komite.

4. Formannskapsmøtene bør være temabasert med fokus på tverrfaglig tilnærming.

5. Formannskapet som drøftingsorgan og et snekkerverksted videreføres.

6. Komiteene reduseres til 5 medlemmer.

7. Dagens møtehyppighet i Formannskapet og Teknisk komite videreføres, mens Helse- og omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen halverer møtehyppigheten, og har 6 møter i året.

8. Godtgjørelser og honorarer:

- Ordførers godtgjørelse: 100% Stortingsrepresentants grunnlønn

- Varaordførers godtgjørelse: 20% av Ordførers godtgjørelse + 1 måned ekstra godtgjøring tilsvarende en månedslønn for Ordfører

- Møter generelt: kr 1 000 pr. møte

- Kontrollutvalgets leder: kr 25 000 pr. år

- Formannskapets medlemmer: kr 85 000 pr. år

- Komiteledere: kr 70 000 pr. år

9. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår vedtas som framlagt.

10. Andre råd og utvalg oppnevnes av det nye kommunestyret etter nærmere vurdering.