Frøya kommunestyre hadde i siste møte en gjennomgang av rapporten fra OTV rådgiving AS, som har analysert dagens pleie- og omsorgstjeneste i Frøya, med blikk på hvordan den skal rustes for framtida.

Kommunestyret oppnevnte fire politikere som skal inn i hver sin arbeidsgruppe som skal jobbe videre med kommunens utfordringer. Disse er:

Ann Kristin Kristoffersen (Utforming av heldøgnsomsorgen)

Aleksander Søreng (frivilligheten og pårørendeomsorgen)

Pål Terje Bekken (hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi)

Vida Z. Bekken (tjenester til barn og unge med spesielle behov)

Ellers skal gruppene bestå av representanter fra ansatte i tjenestene, tillitsvalgte, ungdomsråd, brukerråd og eldreråd.