Hitra formannskap tilrådet i dag kommunestyret å investere drøyt 12,5 millioner kroner for å bygge ut kommunal vannledning til fra Fillan til Tranvikan, og fra Hopsjø til Småge.

Fra Hopsjø til Småge skal vannledningen legges på land frem til Bårbukta, og derfra i sjø frem til Hamnavalen. På strekningen skal det være seks landtak, der hustandene må gå sammen om å bygge ut vannforsyning videre til boligene.

I saksfremlegget står det at man dekker driftskostnadene for Tranvikan med 33 abonnenter, men forutsetter at man skal levere vann til 70 abonnenter.

For Hopsjø-småge forutsettes det at det skal leveres vann til 167 abbonenter i 2019, og at man dekker driftskostnadene med 90,5 abbonenter.

Tom Skare(Frp) og Dag Willmann(H) stilte begge spørsmål til om det var realistisk at nok husstander ville organisere seg og gå sammen om å bygge ut videre fra tilkoblingspunktene.

- Er det vist initiativ og vilje til å gjøre det. Ellers vil inntekstgrunnlaget bli teoretisk, sa Skare blant annet.

- Det er kommet inn et lass med underskriftslister fra Småge-området. Jeg vil anta at det er et greit grunnlag for å danne andelslag ved de ulike fordelingskummene, mente ordfører Ole Haugen.

I saksfremlegget står det også det må det inngås skriftlig avtale om forpliktende tilkopling til den framførte kommunale vannforsyningen, før utbyggingene kan skje.

Hestnes må vente

Under tidligere behandling av hovedvannplanen var Hestnes inkludert i den sistnevnte strekningen, men rådmannen hadde til dagens behandling fått i oppgave å skille ut vannforsyning til Hestnes som en egen strekning på grunn av at det ble for dyrt. Rådmannen mener prosjektet ikke bør gjennomføres med mindre det fremkommer et alternativ som er selvfinansierende.

Per Ervik(Pp) og Kirsten Kjørsvik(Sp) ville imidlertid ikke vente med å bygge ut vannforsyning til Hestnes, og leverte et alternativt forslag på at Hestnes blir med i samme utbygging, men ble nedstemt.

- Jeg mener Hestnes også må bli med. Jeg betaler gladelig et høyere vanngebyr hvis flere på Hitra får rent vann. Det er en livsbetingelse som alle må ha tilgang på, mente Ervik.

- Det må legges til rette hvis folk skal bo i distriktene. Jeg er redd for at tida kan gå fra noen distrikter før det blir bygget ut vann. Jeg håper derfor Hestnes blir med, selv om jeg ser at det blir dyrt, mente Kjørsvik.

Dersom kommunestyret vedtar formannskapets tilrådning så vil en utbygging starte i Tranvikan neste år, mens utbygging Hopsjø-Småge kan starte i 2019.

En utbygging til Hestnes er beregnet til å koste rundt 27 millioner kroner, og vil bli tatt opp på ny i forbindelse med behandling av handlingsplan/økonomiplan for 2020-2023. Om det blir vedtatt er utbygging forventet ferdig i 2022.