Flere nye ansikter i Hitras nye kommunestyre

foto