Hitra Pensjonistparti holdt årsmøte 15. januar.

Under møtet ble kasserer Egil Nygård takket av for lang og tro tjeneste.

Etter valg består styret av følgende personer: Leder Per Ervik, nestleder Synnøve Hanssen, kasserer Gunnar Andresen, sekretær Inger Sundgård, styremedlem Otto J Lien, Johan H Lervåg og Jan E Handberg. Som varamedlemmer ble valgt: Willy Hitterdal og Otto R Eide. Valgkomite  i neste periode består av Gry A Mulstad, Inga Heggvik og Torbjørn J Skibnes.

- Et godt gjennomført møte med god stemning der det også ble tid til en kopp kaffe, gode kaker og ikke minst  gode diskusjoner, forteller Jan Egil Handberg i partiet.

I tillegg behandlet årsmøtet fire innkomne saker.

  • Salting av veier: Hva gjør vi for å stoppe saltingen på våre riks- og fylkesveier? Mange oppfatter salting av veier som en falsk trygghet og er av den formening at det har lite med trafikksikkerhet å gjøre. For å unngå dette finnes alternativer bl.a. med sandstrøing som også må kunne sies å være langt mer miljøvennlig enn dagens salting.

  • Rekruteringskvoter: Mange ungdommer som er i gang med fiske og som ønsker å starte opp med fiske, men mangler rekruteringskvoter på torsk som bidrar til økonomisk drift. Pensjonistpartiet ønsker å få innført at tilfredsstillende antall kvoter etter torsk blir tildelt kommunen for utlån i en oppstartfase over en fast tidsperiode for dem som ønsker å starte opp med fiske som næring.Ungdommer med fagbrev fra fiskeryrket prioriteres ved tildeling.

  • Manglende mobildekning: Hitra Pensjonistparti har mottatt flere henvendelser der det settes fokus på dårlig/manglende dekning på mobiltelefon. Det er i forbindelse med kommunesammenslåingen opprettet en prosjektstilling rådgiver infrastruktur for mobil og bredbånd og det vil ut fra vår oppfatning være naturlig at denne henvendelsen kan rettes dit for videre oppfølging. Som eksempler på manglende/dårlig mobildekning kan nevnes strekningen Akset-Forsnes, Forsnes-Gryta, Nordbottenområde på Fjellværøya, strekningen Fillan – Sandstad, Norvika ved Bjønnavågen for å nevne noen av de henvendelser som er mottatt. Ser en på dekningskartet til flere av teleoperatørene så samsvarer dette ikke i forhold til opplevd dekning hos brukerne.

  • Pårørendesamtaler: Hitra Pensjonistparti ber rådmannen utrede en sak angående pårørendesamtaler ved Hitra Helsetun. En slik sak omfatter innkalling av pårørende/verge til beboere for samtaler. Begge parter har i slike samtaler mulighet til å ta opp forhold som angår beboerne.