Elektro1 kjøpte i 2013 det gamle samvirkelagsbygget i Barmfjorden, og etablerte eiendomsselskapet KOOP1 med tanke på å gjøre bygget om til 12 leiligheter.

Eiendommen var regulert til kontor/forretning, men KOOP1 søkte kommunen om dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne bygge boliger.

Nabovarsel ble sendt, inkludert til Statens vegvesen. Veivesenet svarte at de er svært skeptiske til at området omreguleres fra industri til bolig, på grunn av nærheten til fv.716 og manglende trafikksikkerhet særlig for myke trafikanter. Veivesenet mener at det potensielt vil bo flere barn i et leilighetskompleks med 12 leiligheter, som skal komme seg til både skole, venner og fritidsaktiviteter, uten å skulle måtte bruke fylkesveiene som transportåre. De mener også at det er uheldig å legge opp til større trafikk ut fra avkjørselen på grunn av veiens standard og høye hastighet.

Hitra kommune har avslått søknaden, blant annet på bakgrunn av veivesenets mening om saken, og skriver at det ikke foreligger konkrete planer for utbygging av gang- og sykkelvei i området. Avslaget gis også på grunn av at hensynet bak reguleringsplanens arealformål blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon, ettersom bruken av området og forutsetningene, både når det gjelder formål og omfang, endres totalt.

Kommunen ber KOOP1 utarbeide en reguleringsplan for området, der det gjøres grundige vurderinger knyttet til bruken av området, omfang og trafikksikkerhet.

KOOP1 har klaget på avslaget fra Hitra kommune, og mener blant annet at det er en klar overvekt av positive hensyn for å gi dispensasjon til tiltaket.

De mener at avslaget er basert på feil premisser, og at det er i alles interesse at arealet blir utnyttet til boligformål. Når det gjelder trafikksikkerheten mener KOOP1 at det foreligger konkrete planer om gang- og sykkelvei i området. Og at når tomten ligger bare noen hundre meter fra skole og barnehage, kan barna  bruke den kommunale veien gjennom Barman boligfelt inntil den planlagte gang- og sykkelveien blir etablert.