Dette er et leserinnlegg signert Jann O. Krangnes i Frøya og Hitra Rødt:

Folk treng lokalsjukehus med både indremedisinsk og kirurgisk døgnberedskap

Regjeringa la i november fram Stortingsmelding nr. 11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Planen ligg nå til behandling i Stortinget. Om regjeringa får det som ho vil, innebær den nedlegging av gode og nødvendige lokalsykehus.

Med denne meldinga blir det lagt opp til at Stortinget skal få velge mellom to Skala scenario. I scenario 1, kan Stortinget velge å innføre noe som blir kalla ”Akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner”. I klartekst betyr det at sykehuset blir fratatt akuttkirurgisk døgnberedskap. Dette scenariet vil i følgje planen føre til at lokalsjukehusa i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord misser den akuttkirurgiske beredskapen, og pasienter herfra må sendes videre når det er akutt behov for operasjon.

I scenario 2 skal døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi beholdas. Men i følge regjeringa blir dette for dyrt og vil føre til at Narvik, Lofoten, Volda, Stord, Odda, Flekkefjord, Lærdal, Nordfjord, Kongsberg og Elverum også vil måtte legge ned akuttfunksjonen i indremedisin og misser dermed alle akuttfunksjoner.

Bak regjeringas scenario ligg en påstand om at det skal krevas 60-80 000 innbyggere for at et sykehus skal ha døgnberedskap innen akuttkirurgi. Denne påstanden sakner faglig dokumentasjon. Tvert om tyder tilgjengelige data på at for de akuttkirurgiske tilstander som norske lokalsjukehus behandler, er kvaliteten like god som på de større sykehusene, i mange tilfelle bedre.

Det langstrakte landet vårt er værhardt. Til tider kan hverken bil, båt eller helikopter ta seg fram. Selv i dag har mange mer enn lang nok vei til lokalsykehuset. Den avstanden må ikke bli lengre. Lang reisevei og utsikt til opphold langt fra familie og vener, skaper utryggleik. For å redde liv, treng vi lokalsjukehus som kan primærbehandle og stabilisere i livstruende situasjoner. Folk treng lokalsjukehus for fødsler og til å ta seg av de vanligste og mest utbredde lidelsene Gamle menneske skal ikke frykte transport over lange avstander  ved et enkelt lårhalsbrudd. Folk treng lokalsykehus med akuttberedskap hele døgnet, både innen indremedisin og kirurgi. Regjeringa sin sjukehusplan er en sentraliseringsplan som vil gjøre det mer utrygt å bo i Distrikts-Norge.

Pasientene kommer ofte inn med uklare sykdomsbilder og tiden er en kritisk faktor for liv helse og seinere funksjonsevne. Rødt mener det er avgjørende at det blir sikra ei god behandling nærest pasienten med en brei faglig tilstandsvurdering og rask stabilisering – også i alvorlige tilfelle der pasienten må sendest videre til større sjukehus. For å finne ut kva som feiler pasienten, trengts både indremedisinsk og kirurgisk kompetanse. Ved både hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag, pustevansker og akutte skader, er behandlinga i den første timen svært avgjørende for den videre livskvaliteten, og også ved akutte tilstander etter vald og overgrep, kan rask medisinsk behandling være avgjørende for pasienten sitt liv og helse.

Rødt sitt landsstyre meiner Stortinget må avvise begge scenaria regjeringa tilbyr. Begge innebær nedlegging av lokalsjukehus, og avgjerda om kven som skal bort, blir overlate til lukka, udemokratiske prosesser inne i helseforetaka. Rødt ser også at nedlegginger av lokalsykehus medvirker til ei tilrettelegging for flere kommersielle aktører i norske sjukehus. Når sjukehusbygg blir stående tomme, ser vi at kommersielle aktører kan flytte rett inn og starte opp medisinske tilbud for de som kan betale for seg. Rødt meiner at tilgangen på et helsetilbud skal være for alle, ikke bare de som har råd til å betale for behandlinga si.

Det er nødvendig at Stortinget tar politisk ansvar, grip inn og stanser denne planlagte nedlegginga av landets lokalsjukehus. Dette er nødvendig for å gjenopprette folks tillit til helsevesenet. Det kan være mulig om det folkelige presset fra utsida blir stort nok. Det er mange sykehusaksjoner rundt i landet. No må arbeidet koordineres og rettest mot Stortinget.

Rødt krev:

Bevar lokalsykehusene. Nei til privatisering

Fullverdige lokalsykehus med akuttkirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og geriatri

Full bemanning på lokalsykehusene slik at fagmiljøene får utvikle seg

For Frøya og Hitra Rødt

Jann O. Krangnes

Har du også noe på hjertet? Leserinnlegg sendes lokalavisa Hitra-Frøya på post@hitra-froya.no