Formannskapet har innstilt på at Hitra kommunestyre forlenger gjeldende avtale med Kystmuseet i Sør-Trøndelag om drift og utvikling av turistinformasjonen ut dette året. Og at det skal forhandles fram en ny avtale i forbindelse med budsjettbehandlinga for 2016.

Kystmuseet har hatt avtale med Hitra kommune om drift og utvikling av Hitra turistkontor siden 2007. Årlig godtgjørelse har ifølge kommunen i hele perioden vært 250.000 kroner. Avtalen innebærer at Kystmuseet forplikter seg til å stille nødvendig kompetanse og personalressurser til rådighet for å oppfylle vertskapsfunksjonen for turister, besøkende og tilreisende på vegne av Hitra kommune og reiselivsnæringa på Hitra. Kystmuseet oppfyller også de kvalitetskrav til autorisasjon som stilles for helårlige turistkontor i Norge.

- Hitra kommunestyre vedtok i sak 80/12 – Avtaler med MIST avd 70 Kystmuseet om leie av Meierisalen, turistinformasjonen, bygdebok og kino. Det ble der gjort en forutsetning om at avtalen om drift og utvikling av Hitra Turistkontor skulle reforhandles innen 01.01.2013. Dette ble ikke gjennomført og det ble i stedet gjort en prolongering av avtalen frem til 30.06.2014. Drift og utvikling av Hitra turistkontor er nr. 3 av 5 avtaler kommunen har med Kystmuseet. Det har vært intensjonen at også denne avtalen på linje med de øvrige skal reforhandles, men reelle forhandlinger er ikke gjennomført. Årsaken til at dette ikke blir gjort i 2015 er at man ikke har funnet rom for å øke budsjettposten fra de avsatte kr 250.000,-. Det er tatt med en intensjon i avtalen at denne skal reforhandles i forbindelse med budsjettet 2016, skriver rådmannen.

Vedtaket i formannskapet var enstemmig. Saken avgjøres i kommunestyret.