Søker om torskeoppdrett i gyteområde for torsk

foto