Frøya kommune har gitt pålegg til eieren av et bygg på Flatval om at bruken av bygget opphører, og at det sendes inn byggesøknad. Hvis ikke disse forholdene blir innfridd, vil eieren fra den 20. november bli ilagt en tvangsmulkt på 500 kroner per dag.

Allerede i 2010 dukket denne saken opp i det kommunale apparatet på Frøya. Byggesakskontoret ble da kjent med at det var bygget opp et bygg på grunnmuren til et tidligere fjøs/ uthus, og at dette var planlagt som bolig. Dette hadde skjedd uten at det var levert noen søknader. Allerede i 2010 varslet kommunen at det ville bli opprettet ulovlighetssak.

Etter flere runder med korrespondanse gjennom 2011, mottok kommunen i mai 2012 søknad om "riving, gjenoppbygging og bruksendring fra driftsbygning til boligformål". Søknadene hadde mangler som kommunen ville ha redegjørelse for.

I februar 2013 trakk ansvarlig firma seg ut, og kommunen ba tiltakshaver skaffe seg ny fagkyndig snarest. Dette ble ikke oppfulgt.

I 2014 ble saken tatt opp på nytt fra kommunens side, og med varsel om at det ble vurdert tvangsmulkt. På grunn av manglende kapasitet hos saksbehandler har ikke saken kommet opp til politisk behandling i forvaltningsutvalget nå i september.

I tillegg til å varsle tvangsmulkt hvis ikke de krevde søknadene leveres, varsler forvaltningsutvalget at en behandling i ettertid ikke automatisk betyr at tiltaket vil bli godkjent.