Frøya kommune brukte i fjor 15 millioner kroner mer til drift enn budsjettert. Årsregnskapet gjøres likevel opp med en minus på «kun» 2,374 millioner. Inntekter fra kommunens finansplasseringer brukes til å redusere underskuddet. Rådmannen foreslår at man tar tar de 2,374 millioner fra kommunes disposisjonsfond for å gjøre opp kommuneregnskapet for 2015 i null.

Økonomisjef Thomas Sandvik sier til lokalavisa at det er to hovedårsaker til det store driftsunderskuddet. Det ene er man hadde underbudsjettert kommunens utbetalinger til private barnehager. Den andre posten er premieavvik ved pensjonsutbetalinger.

På investeringssiden har kommunen brukt mindre enn planlagt. Dette regnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på 16,1 millioner.

Får ikke direkte følger

Økonomisjef Thomas Sandvik startet i jobben seint sist høst, og var ikke delaktig i utarbeidelsen av årets budsjett. Men han mener fjorårets resultat ikke vil dra med seg noe som får følger for årets drift.

- Vi har god oversikt over 2016, og vi har kontroll over utgiftene så langt. Kommunen har fått økte rammeoverskudd og har en økning i skatteinntektene, så slik sett er vi heldig stilt. Vi trenger ikke stramme inn så mye. Det handler om budsjettdisiplin, og jeg har jobbet mye med virksomhetslederne og budsjettforståelse siden jeg startet, forteller økonomisjef Thomas Sandvik i Frøya kommune.