Øvre Oldervik velforening ble opprettet da kommunen i 2008 vedtok å privatisere veivedlikeholdet av Øvre og nedre Oldervikvei i Fillan, samtidig med 22 andre veier på Hitra. Men kommunen beholdt eiendomsretten til denne veien og mange andre .

Velforeningen har nå skrevet brev til kommunen, der de hevder full råderett over veien. Bakgrunnen for brevet er at velforeningen har hørt fra TOBB at kommunen har gitt dem rett til å bruke veien. TOBB har bygget rekkehus mellom Europris og Oldervikveien, og skal som kjent bygge tre blokker inntil Storhaugen.

Mener kommunen ikke har myndighet

- Gjennom utbyggingsaken til TOBB har kommunen opplyst til TOBB at Øvre Oldervikvei er kommunal vei og at TOBB kan knytte seg til veien ut fra sine behov. Kommunen synes ut fra dette ikke å være klar over at kommen sitt vedtak i teknisk komite i 2008 innebærer at Øvre Oldervikvei ut fra veglovens regler er å anse som privat vei. Da er det ikke kommunen som disponerer veien og har da heller ingen myndighet til å gi løyve til andre om å benytte veien, mener velforeningen. De mener TOBB må ta kontakt med dem om bruk av veien.

I følge Erling Solsletten i velforeningen, som for øvrig er tidligere rådmann i Hitra kommune, var det prosjektleder i TOBB, Ole Jermstad som hadde fortalt at kommunen hadde gitt dem lov til å bruke veien.

- Det var Jermstad som i sin tid sa at kommunen hadde lovet at Øvre Oldervikvei var en kommunal vei. I reguleringsplanen står det at TOBB skal ha tilførselsvei fra Storhaugveien. Men i sine egne planer har TOBB laget til en adkomst fra Øvre Oldervikvei til baksiden av blokkene. Det skal ikke være en ordinær avkjørsel for vanlig bruk av beboerne, men det står i dokumentet at det er for utrykningskjøretøy og vedlikehold.

Han mener veien ikke egner seg for økt trafikk.

- Vi synes at veien er dårlig. Den er svak, smal og uoversiktlig og ikke egnet for tunge kjøretøy, mener Solsletten.

I brevet skriver velforeningen at de siden 2008 har brukt over 150.000 kroner på vedlikehold av veien.

- Velforeningen er forberedt på å anmelde eventuell ikke godkjent transport på veien, avslutter velforeningen.

Kommunen fastholder råderett

Men det er kommunen uenig i. Tirsdag fikk velforeningen svar fra kommunen, ved Audun Liland, fagleder bolig og eiendom.

- Det fremgår av vedtaket at Hitra kommune fastholder eiendomsrett til veigrunnen, og som eier av veigrunnen har kommunen rådighet over veien til å fastsette hvem som skal ha eller få rett til å bruke veien. Med bakgrunn i dette fastholder Hitra kommune at Øvre Oldervik Velforening ikke har myndighet til å bestemme hvem som kan bruke veien, ei heller sette opp stengseler som hindrer trafikk. Denne myndighet ligger hos kommunen, skriver Liland, som har fått juridisk bistand fra advokatfirmaet Stokholm Svendsen.

Vil bruke veien til renovasjon og utrykning

Ole Jermstad i TOBB sier de kun vil bruke veien til renovasjon og utrykning.

- Da vi tegnet ut prosjektet i 2015 tok vi i bruk Øvre Oldervikvei som adkomst til rekkehusene, og som sekundær adkomst til leilighetsbyggene, samt tre gjesteparkeringsplasser. Så ble det påklaget av velforeningen, som fikk medhold fra kommunen i at vi ikke skulle ha adkomst der. Vi tegnet deretter om prosjektet slik at vi kun benytter Storhaugveien til ordinær adkomst. Den eneste adkomsten som nå er tenkt fra Øvre Olderviksvei, er renovasjon til rekkehusene(bak Europris, journ.anm.), for renovasjonsbilen går der uansett. Og så er det en adkomst bak leilighetsbyggene(som ennå ikke er bygget, journ.anm.), som kun er til utrykningskjøretøy. Det skal ikke være annen trafikk der fra vårt prosjekt, utover gang- og sykkeltrafikk, sier Jermstad.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no