“Alle bedrifter vil bygge i området Sistranda – Hammarvika”

Dette er overskrifta i Hitra-Frøya 21. April 2017. Hele artikkelen gir inntrykk av en kommuneledelse som arbeider på høygir for å tilfredsstille næringenes ønsker. Det haster så mye at vi ikke har tid til å vurdere alle sider ved sakene lenger.

Boligområder skal ofres på Inner-Rabben – Børaunet – Melkstaden , fordi næringene vil det. I det siste har også Halgeir Hammer tatt opp dette, i avisa.

Nærings- «park»

I sin tid bygde man ut Nordhammarvika «næringspark», selv om både folk i området og andre advarte mot et slikt anlegg mellom to store bygder. Nå er det bygd, og nå er plassen for liten. Politikerne vil utvide nordover, mot sentrum, og ikke nok med det, de vil også ta i bruk boligområder på andre siden av veien, på vestsiden.

Før «Parken» til næringslivet ble bygd, var det mange som pekte på at man ikke kunne ta de beste boligområdene mellom Sistranda og Hamarvik til et slikt formål. Man trenger et trygt ferdselsområde mellom nettopp disse bygdene, fordi det om noen tiår vil være behov for begge bygdene som sentrumsområde. Med den farten som kommunen forventer på befolkningsutvikling, er det ikke snakk om tiår, men om noen få år.

Attraktiv boligområde

Før «Parken», var hele området svært attraktivt, ut fra flere behov. Utsiktstomter til unge familier som ønsker å bo sentralt, er mangelvare. Her var en gyllen sjanse til å få til nettopp det. Man hadde attraktiviteten som skulle til for å lokke folk med kompetanse hjem til Frøya. Det er vel også noe den nye kommunereformen bryr seg om?

«For å avsette et område til et formål i arealplanen, trenger ikke grunneiere å være involvert.» Dette er svar vi har fått, når vi har henvendt oss og stilt spørsmål til planer vi har lest i Hitra-Frøya – som skal skje på våre tomter. Eller bli våre nærmeste nabo.

Informasjon til oss skjer først ved reguleringsplaner, men da er det ofte for seint! Med de ambisjonene som kommunen og næringslivet har, må man tenke annerledes omkring planlegging, og dette burde kanskje kommunen ha kommet på selv?

Usikkerhet

Kommunens arbeidsform fører til en uoversiktlig følelse, og til usikkerhet for oss som bor i området. Og som oftest får vi nyheter om siste politiske trekk i lokalavisa. Det skal stor innsikt, og stor arbeidskapasitet til å følge med på hva som skal skje med nærmiljøet i disse dager. Det er heller ikke noe svar å få, når man henvender seg skriftlig til kommunen. Virker som man må igjennom media for å få en dialog?

Situasjonen nå – Må det bli verre?

De fleste i området har i dag måttet innstille seg på at Nærings- «parken» ligger der. Trafikken har økt, men enda er det gode boligtomter igjen. Området er rett nok forringet, slik beboerne i området føler det, men en snuoperasjon kan forhindre flere feil.

Befolkning i området, ønsker et boligområde i dette området, med gang og sykkelveier til Hamarvik, og med gravlundområdet som en grønn park i midten. I området er det også muligheter for et rikt og variert friluftsliv, rett utenfor stuedøra, og selv om rullesteinstranda vår er ødelagt av Nærings – «parken», tar vi vare på naturen rundt oss, så godt vi kan.

Vi ser heller ikke bort fra at fritidsboliger kan plasseres i egne områder, vest for bebyggelsen. Planlegginga må ned på et oversiktlig og humant plan, der målet er å gi innsikt. Man kan ikke ha skyhøye ambisjoner, og glemme at det er et bebygd område man har med å gjøre.

Konklusjon:

-Vi vil ikke at vårt område skal omgjøres til et industriområde, mer enn det allerede har blitt.

-Vi vil at kommunen skal utvise så mye respekt for beboerne i området at man viser interesse for å høre hva vi vil

- Vi kan tenke oss å bidra til at sentrum får et attraktivt boligområde, og at en gjennom det også bidrar til at sentrumsområdet på Frøya blir Hamarvik/Sistranda.

- Vi har ikke sett gode grunner til at industrien skal innta sentrum, annet enn at «næringene ønsker det» Må næringslivet ha sjøutsikt?

- Vår oppfatning er at en utvida næringspark i dette området vil føre til nye følgeproblemer for kommunen, og berøre både folk og natur i all framtid, på en måte som er irreversibel. Dette er ikke bærekraftig utvikling!

- Vi vil ha delaktighet når det gjelder våre egne heimer, og håper at kommunen har så stor respekt for våre ønsker at vi blir tatt med på råd, før det er for seint!

Magnar Hammervold, Wenche Hammervold, Frank Hammervold, Richard Hammervold, Vidar Aukan, Malena Aagård, Judith Eriksen, Per-Arne Eriksen, Laura Taraga, Matas Sabukas, Gøril Ervik, Bjørn-Magne Eilertsen, Betty Rabben, Toril R. Ervik, Roger Ervik, Johan-Asle Rabben, Arne-Petter Rabben, Grethe Sivertsen, Kjetil Rabben, Heidi Rabben og Frode Rabben(for Edith Rabben), Terje Korsnes, Helge Rabben, Elin Klubbnes, Håkon Steinvik, Einar Anders Rabben. ​

Toril R. Ervik, Bjørn-Magne Eilertsen, Gøril Ervik, Laura Taraga, Johan Asle Rabben, Roger Ervik og Magnar Hammervold er blant beboerne og grunneierne som protesterer på planene for utvidelse av næringsområde i deres bomiljø.