Rådmannens innstilling til formannskapet for vedtak i saken om endring av vernegrensene i området Halten som kompensasjon for Salmar-arealene, hadde en rekke kritiske innvendinger til forslaget fra Miljødirektoratet.  Formannskapet forkastet innstillingen og gikk mye hardere til verks.

I forslaget til innstilling fra rådmannen kommer det fram at de er kritiske til størrelsen på arealet som er foreslått innlemmet i landskapsvernområdet. Videre etterlyser de en forvaltningsplan og en avklaring om fremtidig bruk av arealet til næringsdrift. Et flertall i formannskapet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre forkasta hele innstillingen og vedtok en helt ny tekst som skjerper tonen overfor direktoratet mange hakk.

En helt ny omfattende fredningssak

Formannskapet slutter seg til at arealet som vil få endret status ikke står i samsvar til de små flekkene på kartet som tas ut av landskapsvernet.  Men ordlyden blir at det ikke er noen som helst ballanse i direktoratets forslag.  Videre mener formannskapet at forslaget ikke er forankret i regjeringens føringer og formål med grensejusteringen, som var begrunnet i et ønske om å opprettholde det samlede vernearealet med Ramsarstatus.

Forslaget som nå foreligger sees av formannskapet på som en helt ny omfattende fredningssak i stedet for en grensejustering som de forventet seg, og på det grunnlaget forkastes hele forslaget.

Må avvente en forvaltningsplan

Frøya kommune ber også departementet avklare hvilke synlige menneskelig aktiviteter som kan tillates i et landskapsvernområde.  De mener at når utstyr knyttet til tradisjonelt fiske er tillatt, men ikke utstyr tilknyttet akvakultur, fordi det defineres som skjemmende visuelt, praktiserer miljømyndighetene et snevert syn i forhold til hva som er et reelt landskapsvern.

Og som i innstillingen fra rådmannen etterlyses den stadig utsatte forvaltningsplanen som vil legge føringer for konflikten mellom bruk og vern i det digre verneområdet med tre fredningsgrader.

Formannskapet mener derfor at det er logisk å vente med noen som helst endring av vernestatusen i Halten til man ser hva en forvaltningsplan innebærer, hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriftene og at lokalpolitikere og næringsliv får sakt sitt i en slik prosess.