En grunneier på ei øy i Kvenværet har gjort en rekke byggetiltak siden han fikk konsesjon til å kjøpte eiendommen i 2013. I konsesjonsaken ble det ifølge Hitra kommune presisert at eiendommen er i en arealkategori i arealplanen som gjør at det må søkes dispensasjon for tiltak på eiendommen.

Etter å ha fått tips om ulovlig bygging tok Hitra kommune en befaring i april 2016. Der ble det avdekket at det ifølge kommunen var oppført tilbygg til boligen, at naust var revet og nytt bygget nærmere sjøkanten, at det var bygget en større gangbru og satt opp nytt bygg på gamle fjøstufter. I tillegg ble det påpekt forsøpling og at det var kjørt med ATV uten søknad.

Det ble i en senere runde avdekket at det også var lagt ut flytekai fra eiendommen uten at det var omsøkt, heter det i kommunale dokumenter. Kommunen viste også til et salgsprospekt som tydet på at naustet/ brygga var tatt i bruk som fritidsbolig.

Grunneieren har svart på anmerkningene. Han viser blant annet til at det var montert flytekai da han tok over eiendommen, og at han ikke hadde kjennskap til at den var ulovlig. Han benekter også at brygga er tatt i bruk til fritidsbolig. Han viser til at fjøset er rehabilitert, og trebrua bygget for å kunne gjøre transport fra bryggeanlegget til fjøset.

Han har nå søkt om ettergodkjenning av alle tiltakene som er påtalt. Men teknisk komite, som behandlet saken i siste møte, sa kun ja til ettergodkjenning av flytekaia. Det betyr at eieren må tilbakeføre fjøset til opprinnelig "form, volum og uttrykk", at tilbygg på hovedbygningen må rives og tilbakeføres til opprinnelig form, at trebrua og det nye naustet rives. Det er adgang til å klage på det politiske vedtaket.