Rådmannen foreslår at generell fartsgrense på Hemnskjela blir 40 km/t.

Snillfjord formannskapet ba tidligere i år rådmannen om å legge ut plan for fartsregulerende tiltak på Hemnskjela ut på høring. Saken skal opp i kommunestyret torsdag.

Fra 60 til 40 km/t

Gjennom høringsuttalelsene ser rådmannen at det generelt er ønskelig at fartsgrensene på deler av øya blir nedsatt fra dagens 60 km/t til 40 km/t, men det er ikke ønskelig at fartsgrensen reduseres i bakkene ved Steinveien og Skaret, slik rådmannen foreslo.

Det fryktes at dette vil redusere framkommeligheten vinterstid. Rådmannen ser dette momentet, men mener det er ytterst sjeldent at vær og føreforholdene er så dårligere.

- I forhold til trafikksikkerheten vil det nok være riktig å også sette ned fartsgrensen også i disse områdene, mener rådmannen.

Det er også et innspill om at 40 km/t bør være fartsgrensen fra Fv 714 og fram til oppvekstsenteret. På denne strekningen er vegen smal, og vegetasjonen står tett inn til vegen på deler av strekningen. Samtidig er det flere avkjørsler til hytter og hytteområder som er uoversiktlige.

Fartsbegrensende tiltak

Med tanke på Vollan gård, har eier her tidligere skrevet til kommunen og anmodet om etablering av fartsdump(er) forbi verkstedbygg. Dette fordi han har barnebarn boende i Klakken boligfelt, og en ønsker at disse skal ha en tryggere adkomst fram til hans tun.

Rådmannen ser her at området er uoversiktlig, og et barn som kommer ut i vegen kan være vanskelig å se, også i 40 km/t.

Det er imidlertid grusveg her, slik at en eventuell fartsdump her vil medføre behov for å asfaltere deler av vegen på begge sider av fartsdumpen. Det vil si at denne blir svært kostbar. Rådmannen foreslår derfor at en ny fartsdump etableres på vegen fra oppvekstsenteret, ved krysset på Vollan, slik at trafikantene reduserer farten før en kjører inn på grusvegen, og likeledes før en kjører mot Klakken boligområde og Vorpbukta. Forbi gårdstunet kan det imidlertid med fordel settes opp en varslingsskilt med underskilt «Gårdstun».

Likeledes mener rådmannen at det kan etableres en fartshump ved eiendommen til gngr. 4 bnr. 5, slik at trafikantene reduserer farten på partiet fram mot oppvekstsenteret hvor det er flere avkjørsler. Videre kan fartshump foreslått i Skaret ved gnr. 4 bnr. 88 flyttes overfor bakken ved avkjørsel til gnr. 4 bnr. 11.

Eksisterende fartsdumper ved Hemnskjela oppvekstsenter opprettholdes som i dag (tilpasset 40 km/t).

- De øvrige to fartsdumpene foreslås ikke etablert nå, men vil kunne vurderes på senere tidspunkt dersom dette anses nødvending, skriver rådmannen.

Forslaget

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler han at generell fartsgrense settes til 40 km/t på de kommunale vegene på Hemnskjela fra avkjørselen fra Fv 714, og at det avsettes 175 000 kroner for skilting og etablering av fartsregulerende tiltak.

926 00 483 terje@hitra-froya.no