Gjennom det statlig initierte programmet «Saman om ein betre kommune» har det for Frøya kommunes del vært størst fokus på integrering av fremmedspråklig arbeidskraft. Tiltak nummer en i så måte er norsk-opplæring.

Takket være tilskudd fra Frøya kommune, statlig tilskudd til «Saman om..» - prosjektet og egenandeler har det vært mulig å gjennomføre 12 klasser i 2014/2015. Totalt har det vært  251 deltakere på kursene, som har hatt forskjellig nivå.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært gode. Flere av dem har også etterspurt kurs på høyere nivå. Vida Bekken har, som prosjektmedarbeider i «Saman om…»-prosjektet, hatt ansvaret for kursene og har også benyttet anledningen til å få kursdeltakerne til å la seg kartlegge gjennom det digitale kompetanse-kartleggingsskjemaet som er utviklet gjennom prosjektet. Her er status nå at vi har kartlagt utdanning, arbeidserfaring m.m. hos nærmere 250 personer.

Dette er viktige kunnskaper å sitte inne med både for kommunen og næringslivet. Målet er at alle som flytter til Frøya – enten de er norske eller kommer fra utlandet – skal gis anledning til å besvare kartleggings-skjemaet.

Gjennom prosjektet «Saman om ein betre kommune» har det også vært arbeidet med ei tiltaksplan for norsk- og morsmålsopplæring i skoler og barnehager. Denne er nå straks klar for politisk behandling. Videre arbeides det med ei mentorordning, der utvalgte personer skal være mentorer for tilflyttere som ønsker veiledning mtp egen karriere. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Trøndersk Kystkompetanse.

«Språkpatrulje»

Det arbeides også med et opplegg kalt «Språkpatrulje», der en «patrulje» med utvalgte personer besøker skoler, barnehager og bedrifter. Under disse besøkene er språk hovedfokuset, men «patruljen» kan også formidle andre viktige forhold når det skal oppnås best mulig integrering, inkludering og involvering.

Både kartleggingen, mentorordningen og språkpatruljen er delvis finansiert gjennom tilskudd fra inkluderingsprosjektet i Kysten er klar.

Prosjektet «Saman om ei betre kommune» avsluttes i 2015. Da skal de tiltakene som er utprøvd og de erfaringene som er gjort videreføres gjennom ordinær drift. Det vil fortsatt være tilbud om norskkurs, men da organisert av andre enn gjennom prosjektet.