- Dette vil kunne få konsekvenser for mange av våre medlemsbedrifter. Etter ønske fra flere bedrifter innkaller vi derfor til frokostmøte med Hitra kommune, forteller Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra nær-ingsforening.

Ønsker dialog

Målet med møtet er å få en dialog med kommunen.

- Jeg føler vi ble litt tatt på sengen i denne saken. Næringsforeningen har ikke vært invitert til å delta i diskusjoner om saken, verken på politisk eller administrativt nivå. Derfor håper vi nå få en dialog med kommunen slik at våre medlemmer kan få mer konkret informasjon. Hva betyr innføring av eiendomsskatt på næringseiendom for bedriftene? Hva utgjør dette i kroner og øre? Dette er noe vi håper å høre mere om, forteller Storsve Lundquist.

Hun oppfordrer medlemsbedriftene til å delta på frokostmøtet 9. mars.

- Foruten orientering fra kommunen, bli det også muligheter for å si sin mening direkte til kommunens representanter, sier næringslivsforeningens leder.

Randi Storsve Lundquist tok på nyåret kontakt med kommunen for å få informasjon om bakgrunn, saksbehandling og planlagt vei framover når det gjelder planlagt innføring av eiendomsskatt på næringseiendom.

Næringseiendommer i Fillan kan også få eiendomsskatt,

Setter i gang nødvendige tiltak

Økonomisjef May Hårstad Lian i Hitra kommune har etter henvendelsen gitt næringsforeningen en orientering om saken.

Hun forteller at administrasjonen vil sette i gang de tiltak som er nødvendig, og forberede grunnlaget for og utførelse av taksering, slik at kommunestyret i sitt budsjettvedtak for handlings- og økonomiplan 2019-2022, eventuelt kan skrive ut eiendomsskatt.

Dette er næringseiendom

I begrepet «næringseiendom» i ny eiendomsskattelov inngår: fabrikker, sagbruk, industrielle verk, steinbrudd, losse- og lasteplasser og lignende arbeids- og driftssteder samt kontorlokaler, butikk, hotell og serveringssteder mv..

Hovedregel for takseringen er ifølge økonomisjefen at bygninger og tomter fra 2019 skal være verdsatt etter dagens regler for næringseiendom som innebærer leieverdi i stedet for substans-verdi.

(Substansverdi er en verdsettelsesmodell innen finans, som tar utgangspunkt i markedsverdien av eiendelene i ett selskap. Verdien regnes ut ved å trekke fra markedsverdien av gjelden i selskapet, slik at bare substansverdien av egenkapitalen står igjen. Substansverdien av egenkapitalen kan så sammenlignes med børskursen, og kan fortelle hvorvidt selskapet er over- eller underpriset. – kilde Wikipedia))

Andre halvår

- Eiendomsskattekontoret vil i samarbeid med skattetakstnemnda besiktige og taksere de eiendommer som inngår i begrepet næringseiendom. Dette arbeidet påregnes å starte andre halvår 2018. Eierne av de aktuelle eiendommene vil bli tilskrevet og informert i samsvar med saksbehandlingsreglene som gjelder innenfor eiendomskatteområdet, forklarer økonomisjef May Hårstad Lian i Hitra kommune.

- Skal vi skal beholde litt av det vi har igjen, er vi nødt til å innføre mer generell eiendomsskatt

Før jul vedtok flertallet i Hitra kommunestyre å dekke inn deler av kostnadene i neste års kommunebudsjett ved å benytte seg av muligheten til å ilegge eiendomsskatt på alle typer næringseiendom hos alle bedrifter på Hitra.

Per i dag har kommunen eiendomsskatteinntekter på verker og bruk, som arbeidsmaskiner for de største bedriftene, og for vindparken og fra Tjeldbergodden.

- Regjeringa reduserer våre muligheter til eiendomsskatt. Hvis vi skal beholde litt av det vi har igjen, er vi nødt til å innføre mer generell eiendomsskatt. Skatt på næringseiendom har vi ikke hatt før. Men regjeringa gir her skattelette for statseide be-drifter og store konsern, og så omfordeler de skattebyrden til lokale bidrag som rammer alle, sa ordfører Ole L. Haugen (Ap) da han i budsjettmøtet argumenterte for flertalls-konstellasjonens budsjettforslag.

I følge ordføreren hentet kommunen i fjor ut 13,7 mill. i eiendomsskatt.

- Det lå inn i økonomiplanen vår en økning på 8 millioner, slik at vi hadde nesten 22 millioner kroner. Men som konsekvens av budsjettforliket på Stortinget, så skal den såkalte maskinskatten fases ut. Sum eiendomsskatt pr. nå er 16,5 mill, så sammenligna med det vi trodde vi hadde, så betyr det uansett et netto tap på 5,2 millioner kroner. Det skjønner alle at ikke er helt smertefritt, sa ordfører Haugen.