Marine Harvest AS og Sundolitt Hitra AS kjøpte tomter av Hitra kommune i henholdsvis 2013 og 2014 med definerte tidsfrister for igangsetting og sluttføring av nye fabrikkbygninger i Hitra Industripark Vest på Jøsnøya. Nå har begge selskapene søkt om utsatt oppstart.

Lakselusproblematikken

Opprinnelig oppstartsfrist var i følge kontrakten til Marine Harvest november 2017, men som tidligere omtalt har Marine Harvest AS valgt å utsette investeringsbeslutningen om bygging av nytt slakteri på Jøsnøya til tredje kvartal 2018. Begrunnelsen for dette opplyser oppdrettsselskapet er at de ønsker å prioritere og investere i å redusere utfordringen med lakselus.

”Ett av tiltakene i så måte er å produsere stor smolt for å redusere tiden laksen står i mærer i sjø før slakting. Et eksempel på dette er et prosjekt til flere hundre millioner vi kjører nå i år og neste år på settefiskanlegget på Nordheim på Tustna der vi øker kapasiteten på storsmoltproduksjon betydelig. Lykkes vi med vår strategi på dette området så vil produksjonsvolumet i Region Midt øke og grunnlaget for etablering av ny fabrikk på Jøsnøya vil bli bedre”, skriver Marine Harvest i sin søknad til kommunen.

Søker ikke utsatt ferdigstillingsdato

I følge rådmannens innstilling ønsker Hitra kommune å imøtekomme Marine Harvest AS sin søknad om utsatt oppstart med ett år. Siste dato for oppstart er dermed satt til den 15. november 2018. I søknaden søkes det ikke om utsatt ferdigstillingsdato som ut i fra kontrakten er satt til 12. november 2019.

I kjøpskontrakten mellom partene er det under punktet ”byggeklausul” avtalt at kjøper er forpliktet til å ha igangsatt bygging på eiendommen senest to år etter overtakelsen og til å gjennomføre byggingen innen rimelig tid deretter.

I sin vurdering skriver kommunen at ut fra erfaringene med Lerøy sitt prosjekt vedrørende fremdrift så synes det ikke nødvendig med to års byggetid på selve fabrikkbygningene slik kontrakten åpner for. Og at dette kanskje er årsaken til at det er utsatt oppstartsfrist som omsøkes av Marine Harvest AS og ikke utsatt ferdigstillelse.

Kommuneadministrasjonen skriver videre at ut i fra deres ståsted synes ferdigstillelsesdatoen som det mest tyngende elementet.

- Totalt sett er dette et av de viktigste aspektene for Hitra kommune i denne vurderingen.

Ørjan Tveiten i Marine Harvest har tidligere forklart lokalavisas lesere at selskapet avventer en bygge-beslutning og at de foreløpig fortsatt vil slakte på Ulvan.

Kan tape drahjelp

Marine Harvest AS slakter i dag ved sin fabrikk på Ulvøya, Hitra. Således innebærer i praksis en utsatt byggestart kun en utsatt oppstart. Dette innebærer ingen tapte inntekter eller arbeidsplasser i kommunen, utover eventuell tapt eiendomsskatt. Men kommunen presiserer at en negativ effekt utsatt oppstart kan ha, er at det er med på å skape presedens for tilsvarende saker, samtidig som kommunen kan tape drahjelp en periode for ytterligere utbygginger i Hitra Industripark.

- Dess større aktivitet i basisproduksjonen på industriparken (slakteriene) dess større muligheter for ytterlige salg til tjenesteytende virksomheter.

Sammenheng i søknadene

Kommuneadministrasjonen foreslår å delvis imøtekomme søknaden fra Sundolitt Hitra AS. De søker om utsatt frist for oppstart for bygging på Jøsnøya og utvidet opsjonsfrist på tilleggsareal for eventuell utvidelse av fabrikken.

Sundolitt sin rolle i den storstilte satsningen på Jøsnøya er å produsere og tilby emballasje til lakseslakteriene som ønsker å etablere seg der. Begrunnelsen for at de ønsker utsatt byggestart er manglende kontraktinngåelse med næringsaktør i området. Den ene potensielle kunden Lerøy Midt AS har inngått langvarig kontrakt med konkurrende emballasjevirksomhet, og nå vil de avvente den andre betydelige potensielle kunden Marine Harvest sin beslutning og byggestart.

- Likeledes må utøvelse av vår opsjon på tilleggsareal for utvidelse av virksomheten avvente oppstart og faktisk volumutvikling hos de potensielle kundene. Det er meget viktig at opsjonen står ved lag slik at virksomheten ved behov kan utvides i tråd med våre kunders behov og vi kan oppnå stordriftsfordeler og være en effektiv leverandør for kundene på Jøsnøya og distriktet på kort og lang sikt, skriver Sundolitt i sin søknad.

Sundolitt ønsker at kommunen endrer fristen for byggestart til fem år etter overtakelse av tomten, og at opsjonsfristen endres til seks år etter overtakelse. Ut fra Marine Harvest sin påregnede ferdigstillelse ved årsskiftet 2019 mener saksbehandler at innen denne tid bør også Sundolitt Hitra AS ha avklart eventuelle leveranser og landet sitt utbyggingsvedtak.

Kommuneadministrasjonen foreslår frist for oppstart av bygging til 15. november 2019 og utvidet frist for innløsning av opsjon til 15. november 2020. Kommunen har ikke mottatt noen søknad om utsatt oppstart fra den siste aktøren i området, Bewi. Her er oppstartsdatoen satt til 12. november 2017.

Søknadene skal behandles i formannskapet den 17.oktober.