Mens Per har sagbruket som sin boltreplass, er Amys hjørne en liten stue ytterst ute på Litjholmen