Etter dykkerulykken på Smøla 29.november, der en bulgarsk kamskjelldykker døde, vedtok Arbeidstilsynet å stanse dykkingen til de fire båtene som driver med dykking etter kamskjell, under rederiet Atlantic Discovery AS på Dyrøya, på grunn av overhengende fare.

I følge arbeidstilsynet har båtene fremdeles forbud mot ordinær dykking etter kamskjell. Unntaket er to av båtene, Pecten Harvester og Scallops Harvester, som har fått delvis oppheving at forbudet – og har lov til å dykke etter kamskjell på grunt vann under gitte vilkår.

Ulykkesbåten Atlantic Strømøyvåg, og Atlantic Maximus er for tiden ikke i drift.

Ikke forsvarlig bemanning

Arbeidstilsynet har i ettertid hatt tilsyn hos alle båtene, og har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet manglende sikkerhetsprosedyrer, manglende arbeidsavtaler, og at tre av båtene ikke har hatt forsvarlig bemanning.

De ansvarlige for hver av båtene har fått varsel om pålegg, og lukking av lovbruddene innen en gitt tidsfrist.

- Helt nytt HMS-system

Seashell AS, som eier en stor andel i båtene gjennom Atlantic Discovery AS, har i samarbeid med Pecten Harvester AS og Scallops Harvester AS, via sin advokat gitt tilbakemelding til Arbeidstilsynet på hvordan de i fremtiden vil følge loven.

- Som redegjort for i møte den 2. februar 2015 har selskapene etter tilsyn den 17. desember 2014 arbeidet systematisk med å få på plass et helt nytt HMS system. Seashell AS har i samarbeid med ledelsen i de to selskapene vært ansvarlig for gjennomføringen av prosessen. Som vedlegg til dette brev følger sentrale dokumenter i HMS systemet som etter vår vurdering vil svare opp flere av de brudd på gjeldende regelverk som er påpekt i tilsynets varsel av 14. januar 2015, skriver advokaten.

- Vi jobber når med å gå gjennom dokumentasjonen fra Pecten Harvester, og Scallops Harvester. Da vil det vise seg om det er grunnlag for å gjøre et vedtak om pålegg. Det er en teoretisk mulighet for at de har oppfylt bruddene vi fant i tilsynet, og da vil det ikke være grunnlag for å gi pålegg, sier Johan Utby, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Atlantic Strømøyvåg AS og Atlantic Maximus AS har ikke gitt tilbakemelding til Arbeidstilsynet, og har dermed fått vedtak om pålegg.

Ber om å få dykke igjen

Etter dødsulykken fikk tre av båtene varsel fra Arbeidstilsynet om inndragelse av dispensasjonen de hadde fått fra å bruke livline med kommunikasjon fra dykkeren til båt, og i stedet bruke line til bøye, og trådløs kommunikasjon. Grunnen var at den trådløse kommunikasjonen ikke fungerte tilfredsstillende. Ulykkesbåten fikk dykkeforbud på grunn av manglende beredskapsdykker.

Pecten Harvester AS og Scallops Harvester AS har anmodet Arbeidstilsynet om at de ikke trekker tilbake dispensasjonen, på grunnlag av at de mener det er sikrere å dykke med line til bøye. For at kommunikasjonen mellom dykkeren og dykkerleder i båten skal fungere etter loven, vil selskapene kjøpe inn nytt kommunikasjonsutstyr med trådløs lyd og videoverføring fra en sender i blåsen bli tatt i bruk.

Frem til dette kommunikasjonsutstyret er på plass, ber selskapene om å få dykke med én dykker i vannet, mens tre personer om bord i båten har som eneste oppgave å følge med og tilrettelegge for tryggest mulig dykk for dykkeren.

Arbeidstilsynet har så langt ikke behandlet denne anmodningen.