Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen svarer på lokalavisas spørsmål på vegne av den fylkeskommunale ledelsen. Mjøen skriver at det en absolutt forutsetning at svaret blir gjengitt i sin helhet. Her følger Mjøens svar:

«Sør-Trøndelag fylkeskommune har egne interne retningslinjer når det gjelder varsling og hvordan dette skal håndteres. Varsel i denne konkrete saken har blitt fulgt opp iht til disse retningslinjer.

De 2 kritikkverdige forhold som er påpekt i revisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge i juni 2015, med hensyn på brudd på habilitet og brudd på vårt innkjøpsreglement, ble kjent for meg som rådmann i 2013 etter et internt varsel. Interne undersøkelser ble umiddelbart iverksatt og disse forhold ble tatt opp tjenestevei med Frøya VGS. Nye forhold er ikke påvist i etterkant. Det har imidlertid i etterkant kommet flere henvendelser og varsler, hvor det har fremkommet påstander om økonomiske misligheter ved skolen. Egne interne undersøkelser og ekstern gransker innleid av Sør-Trøndelag fylkeskommune, samt rapport fra Revisjon Midt-Norge, konkluderer med at dette er påstander som ikke kan dokumenteres.

Gjennom en organisasjonsprosess ved Frøya VGS vinteren/våren 2015, ble det bl.a. avdekket at det var krevende samarbeidsforhold i skolens ledelse. Nødvendige organisatoriske endringer ble foretatt i etterkant av at rapporten ble fremlagt for de ansatte ved Frøya VGS. Dette har avisen behørig omtalt tidligere.

Tidligere rektor ved Frøya VGS har gjennom sitt arbeid for å fornye den marine fagutdanningen ved skolen og sin gjennomføringskraft vist at det er mulig for en videregående skole i distriktet å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt. Denne samhandlingen som har funnet sted mellom en videregående skole, næring og høyere utdanning/forskning er forbilledlig for våre øvrige videregående skoler.»

Med vennlig hilsen

Odd Inge Mjøen»