Rådmannen orienterte om status for asylmottaket, under kommunestyremøtet torsdag.

- Ordføreren har reist en del spørsmål i forhold til dette som er forsøkt avklart på best mulig måte. Rådmannen og kommunalsjefene har gjennomgått flere sider ved en slik utfordring og avklaringene nevnes stikkordsmessig, kommer det frem av protokollen fra møtet.

Ikke noe å påpeke

Bygget, det tidligere Hitra Fjordhotell, er det ikke noe å utsette på i følge rådmannen.

Bygget er registrert som et særskilt brannobjekt, og det er lovpålagt brannsyn annenhvert år. Etter et brannsyn i 2013 ble det funnet mange avvik, men påleggene ble lukket. Nå skal det også monteres sprinkeranlegg.

- Ut i fra branntekniske krav er derved bygget godkjent for etablering av asylmottak, dog det vil som nevnt bli gått brannsyn som ordinært før oppstart.

Alt ligger ellers til rette for at bygget kan brukes til asylmottak.

- Søknad om bruksendring fra hotell til asylmottak er tidligere saksbehandlet og fylkesmannen gav 12.07.2010 rammetillatelse for bruksendring fra hotell til asylmottak. Det er gitt ferdigattest for byggets utomhusarbeider 12.08.2011. Bygget inneholder, i følge tegninger, 38 rom for overnatting. Med 140 beboere gir dette ca. 4 beboere pr. rom som har et areal på 15 til 20 m2, noen av rommene har egne bad. I tillegg til dette er det 9 fellesrom med størrelser fra 25 til 82 m2 samt spiserom/ oppholdsrom i inngangspartiet Alle rømningsveier er godkjent. Plansjefen kan ikke se pr. dags dato at bygget ikke kan benyttes til asylmottak ut i fra byggets tekniske standard samt fylkesmannens vedtak, men som nevnt, vi vil gå tilsyn i bygget for å se om det er utført arbeid som har endret byggets utførelse i ettertid av tidligere gjennomgang, skriver rådmannen.

Trenger seks stillinger

Norsk mottaksdrift AS har utlyst seks stillinger til asylmottaket, som i følge daglig leder Per Lykstad skal åpne 15.november.

- Det finnes ingen bemannings-norm for asylmottak, men i følge Rune Vordahl i UDI samarbeider de med mottaket om hva som er tilstrekkelig bemanning ut fra sammensetningen av asylantene. Det forventes i all hovedsak syrere med gode boevner. Det er iflg. Jon Anders Martinussen i Norsk mottaksdrift utlyst 6 stillinger. I tillegg vil det bli organisert telefonvakt blant de ansatte utenom normal arbeidstid. Bemanningen vil bli løpende vurdert i forhold til behov. Dersom man skulle hatt døgnkontinuerlig bemanning ville dette medført 4,7 årsverk med èn person til stede, 9,4 årsverk med 2. Mindre dersom nattevaktene er passiv, 6,7 årsverk, i følge rådmannen.

Kan vente med tjenester

Når det gjelder kommunale tjenester så forventer ikke UDI at kommunen skal stille med alle tjenester fra første dag.

- Forrige gang var dette på plass i løpet av noen måneder og man antar at man vil klare å ha dette på plass tidligst i januar/februar. Det man imidlertid har avklart er at legetjeneste og sykepleiertjeneste (eventuelle vaksiner etc.) kan være på plass umiddelbart. Det er først og fremst viktig å få avklart hvilket tjenestetilbud man får behov for og deretter bemanne opp. Dette vet man ikke før asylantene er ankommet, i følge rådmannen.

Så mye penger kan kommunen få

For 120 asylsøkere kan Hitra kommune få til sammen knapt 3,6 millioner kroner per år fra staten. Av dette utgjør vertskommunetilskudd nær en halv million kroner, som skal brukes til forebyggende helsetjeneste for asylsøkerne. Rundt 900.000 kroner er samlet grunntilskudd per voksen, mens knapt 2,1 millioner kroner er tilskudd til undervisning i norsk og samfunnsfag.

I tillegg vil kommunen få et barnehagetilskudd på ca 11.000 kroner per barn i måneden, og ca. 25.000 kroner per medfølgende barn per måned.

- Kommunen vil legge til rette for at beboere i asylmottak får de tjenester de har rett til både når det gjelder primærhelsetjeneste og undervisning til en kostnad innenfor tilskuddsrammene, skriver rådmannen