Formannskapet valgte å lukke møtet da rådmannen skulle orientere politikerne om den igangsatte utbygginga av Fillan barnehage. Ifølge møteprotokollen ble saksbehandlingen så langt, innkomne anbud med mere tatt opp i orienteringa. Møtet ble lukket med henvisning til paragraf 31.5. i kommuneloven, som sier at et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det.