- Kysten er miljøveien - nå også for fersk fisk fra Midt-Norge! De fleste brikker er nå på plass for presentasjon av alternative seilings- og logistikkløsninger for sjøverts eksport av fersk fisk fra Midt-Norge til markedene i Europa. Et Enovaprosjekt styrt av Hitra kommune er i sluttfasen.

Det forteller en pressemelding utsendt av Hitra kommune, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS/Midtnorsk Kysthavnallianse, Blue Water Shipping, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS/Midtnorsk Kysthavnallianse, Esbjerg Havn og Netter Analyse.

Som lokalavisa Hitra-Frøya har skrevet om en rekke ganger, er det i flere år jobbet for en løsning der fisk kan fraktes sjøveien fra blant annet den nyetablerte Hitra kysthavn. Status og foreliggende forslag til transportløsninger ble gjennomgått på et møte over to dager i København 6. og 7. mai, og det er planlagt å ha sluttrapportering klar for presentasjon i juni i år, forteller partene nå.

I Københavnmøtet deltok Blue Water Shipping (BWS), Midtnorsk Kysthavnallianse og Esbjerg Havn.

Godt erfaringsgrunnlag

- BWS er en god referanse og støttespiller når det gjelder ferskfisktransport på kjøl. Deres samarbeid med Smyril Line over mange år, har gitt et godt erfaringsgrunnlag både hva angår sjøtransportløsninger og omstillingsprosesser knyttet til disse. Mottakere av fersk fisk er derfor ikke ukjent med sjøtransport. Med Hitra Kysthavn (fra oktober 2014) og Kråkøya Kysthavn (nord for Rørvik, klar i slutten av 2016) på laget, som hovedhavner, kan Midt-Norge nå presentere bærekraftige sjøtransportalternativer for lakseeksporten. I dag går 100 prosent av eksporten på vei, forteller partene

Produksjonsøkningen innen lakseoppdrett har vært betydelig frem til i dag, og det forventes en fortsatt stor økning frem mot 2020 og videre mot 2050.

- Dette er fremtiden slik næringen selv ser den. Som en viktig næring, også på lang sikt, er det derfor viktig, allerede nå, å sikre både bærekraftig produksjon og logistikk. Begge kysthavnene kan også, ut over ferskfiskeksporten, betjene all kyst- og Nordsjøtonnasje – både flerbruks-, ro/ro- og lo/lo-skip. Dette inkluderer frossen fisk. Med dette utvides lastgrunnlaget og kysthavnenes betydning i kystgodstrafikken, uttaler partene.

Esbjerg hovedhavn for kontinentet

I første omgang vil Esbjerg Havn i sørvestre Danmark være hovedhavn for store deler av Kontinent- og Øst-Europamarkedet, med foreløpig to seilinger i uken. Men den forespeilede volumøkningen tilsier at denne kan utvides, tror samarbeidspartnerne.

- Zeebrugge Havn (Belgia) vil dessuten være hovedhavn i en supplerende transportkorridor, som også utredes. Her kan også flere havner trekkes inn i forbindelse med returlastomfanget, skriver de.

- Sjøtransportløsningen forutsetter et godt samarbeid med veisiden i og med at semitraileren (uten fører) settes på dekk i et ro/ro-skip, og får derved sin hovedfunksjon som både lastbærer- og distribusjonsenhet til og fra havn. Begge transportmidlenes fleksibilitet utnyttes derved. Transportkonseptet har derfor fått god oppslutning fra veisiden, sier partene.

- En fortsatt 100 prosent satsing på vei vil ikke støtte opp om næringens miljøprofil. Trafikktetthet og erfaringer med mange ulykker i laksetransporten på vei, peker mot nødvendige endringer. Midt-Norge og kysthavnene har tatt et initiativ og satt dette på agendaen, sier de.